عـــــوامـــل ظـــهـــور امــــام زمــــانعَجچـــيـــســـت؟

عـــــوامـــل ظـــهـــور امــــام زمــــان(عَج)چـــيـــســـت؟  
 

عوامل ظهور هر آن چیزی است که در ظهور امام زمان(عج) نقش دارد و از علل ظهور آن حضرت محسوب می گردند و در باره آن باید گفت: هر چند عامل اصلی ظهور امام زمان(ع) «اراده الهی» است ولی آنچه که انسانها به عنوان زمینه سازی ظهور می توانند انجام دهند ایجاد آمادگی در خودشان است؛ چون هر انقلاب و نهضتی که برای هدف معینی به وجود می آید، در صورتی پبروز است که زمینه های آن از هر جهت فراهم باشد، در غیر این صورت انقلاب با شکست روبرو خواهد شد.
 
اِدامِـــــه مَـــــ

عـــــوامـــل ظـــهـــور امــــام زمــــان(عَج)چـــيـــســـت؟ 
آيــــا شـــنـــاخـــت نـــشـــانـــه هـــاي ظـــهـــور واجــــب اســـت؟  
 

معرفی نشانه های حتمی ظهور
ابتدا، و در مقام مقدمه، قبل از بررسی جزئیات و تفصیل احادیث مربوط به سفیانی که در مقالات آینده به ان پرداخته خواهد شد، به معرفی نشانه های حتمی ظهور پرداخته خواهد شد.
در احادیث و منابع حدیثی شیعه، برای “هشت” نشانه ظهور، تعبیر “محتوم” و حتمی به کار برده شده است که عبارتند از: یمانی، سفیانی، ندای آسمانی، قتل نفس زکیه، خسف بیداء، پدیدار شدن دستی در آسمان، طلوع خورشید از مغرب و اختلاف بنی فلان (بنی عباس)...
 
اِدامِـــ

آيــــا شـــنـــاخـــت نـــشـــانـــه هـــاي ظـــهـــور واجــــب اســـت؟