مجددین راس ماته

مجددین راس ماته  
مجددين راس ماته
محمد امین مروتی
مولانا در دفتر سوم به خود خطاب می کند که نفس ناطقه ام گرم شده و جویی می کند تا در آن آبی برای استفاده صد سال آینده جاری شود. در حقیقت مولانا می گوید حرفی که من می زنم صد سال دیگر شنیده می شود و به نظر می آید که در این مدعا شکسته نفسی کرده باشد چرا که هنوز سخنانش از پی قریب هشت قرن شنونده دارد:
هین بگو که ناطقه جو می‌کند
تا به قرنی بعد ما آبی رسد
در اینجا اشاره به حدیث شریفی می کند که وفق آن در راس هر سده، احیاگری بر د

مجددین راس ماته 
قازاق ماقال-ماته لده ر  
638- بال-ق ته ره ک^دی ، ه ر ه ره ندی سو،یه دی.
639- بئله تئنئک^ بئر توع-ز ، بئلمه یتئنئک^ توقعان توع-ز.
640- کوپتئک^ بئری - به تتئک^ ( کوتتئک^ ) کاری. 
641- یه سئز ءو،ی - کیه سئز ءو،ی.
642- ساباقتی ینه - ساتئمه ن. 
643- ه ر ته ک^ئن ویلاماعانن-ک^ تئرلئکپه زایا ، ه لئن ویلاماعانن-ک^ ه رلئگی زایا.  
644- ه ردی که به نه ک ئشئنده تانی .
645- ته کتی سوزدئک^ توره سی -ته رمه.
646- قو،ل قو،ت-رسا قو،د-ققا سیه دی. 
647- او^لیه قو،دای دا ه مه س ، قو،دایدان ب-لای دا ه مه س.
648- یتکه تو،به ک ، ه ستئگه

قازاق ماقال-ماته لده ر