������������������ ���� �������������������� ������������������ �������������������� �������������������������� �������������������� 1395

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۵۹:۰۱.۵ ۱.۸ ۳۵.۱۹۵ ۴۶.۶۲۱ ۶ شوئیشه، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۲۸:۵۵.۴ ۱.۲ ۳۵.۷۴۲ ۵۳.۰۷۹ ۱۰ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۱۳:۱۵.۹ ۱.۷ ۳۲.۰۹۴ ۵۳.۳۴۹ ۷ عقدا، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۰۵:۱۹.۰ ۲.۳ ۲۹.۸۸۲ ۵۱.۶۲۶ ۹ نودان، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۲:۵۱:۳۸.۹ ۲.۴ ۳۱.۳۹۳ ۴۹.۵۶۲ ۱۰ هفتگل، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۲:۳۴:۱۶.۴ ۱.۷ ۳۲.۲۰۴ ۵۵.۵۲۰ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۰:۵۵:۵۷.۰ ۰.۸ ۳۵.۵۶۷ ۵۳.۱۸۷ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۰:۵۱:۱۳.۲ ۲.۰ ۳۳.۱۲۲ ۵۶.۰۱۱ ۸ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۰۷:۲

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۱۱:۵۸:۱۸.۹ ۱.۳ ۳۵.۵۳۷ ۵۳.۲۲۰ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۱۰:۵۶:۲۶.۳ ۱.۷ ۳۳.۲۵۰ ۴۷.۲۷۰ ۱۰ دره شهر، ایلام ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۹:۵۳:۱۰.۳ ۱.۳ ۳۲.۴۲۰ ۵۱.۵۶۶ ۱۰ زیبا شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۹:۲۰:۱۵.۰ ۱.۸ ۳۸.۰۳۸ ۴۷.۹۲۸ ۱۲ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۹:۱۳:۳۵.۲ ۱.۹ ۳۳.۲۸۶ ۵۷.۹۳۴ ۸ دیهوک، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۷:۱۳:۲۷.۹ ۲.۲ ۳۰.۶۲۲ ۵۷.۳۶۸ ۱۴ شهداد، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۶:۵۶:۲۹.۷ ۲.۲ ۳۷.۹۷۴ ۵۸.۲۷۰ ۱۲ Aşgabat، ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۴۷:۴۱.۸ ۲.۱ ۳۴.۷۲۵ ۵۰.۲۳۵ ۸ دستجرد، قم

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۵۴:۰۲.۳ ۲.۳ ۳۰.۹۱۰ ۵۱.۵۷۰ ۸ سی سخت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۴۱:۴۹.۸ ۲.۱ ۳۱.۶۴۶ ۵۵.۴۶۶ ۹ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۸:۰۰.۶ ۲.۳ ۲۸.۰۳۴ ۵۶.۱۴۴ ۸ فارغان، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۹:۵۴.۲ ۱.۲ ۳۸.۲۵۰ ۴۶.۰۴۰ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۱:۰۵.۳ ۱.۸ ۳۰.۲۳۸ ۵۷.۴۹۱ ۱۴ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۳:۵۷:۰۳.۴ ۱.۸ ۳۴.۶۱۹ ۴۶.۸۶۳ ۹ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۳:۴۵:۳۸.۹ ۱.۶ ۳۷.۸۵۷ ۴۷.۰۸۶ ۱۶ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۳:۳۱:۳۸.۷ ۱.۸ ۳۲.۲۹۱ ۵۵.۶۱

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۳:۴۸:۰۶.۷ ۲.۱ ۳۱.۸۳۶ ۵۵.۶۶۰ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۳:۳۳:۳۱.۷ ۱.۷ ۳۱.۶۶۴ ۵۴.۳۴۵ ۱۰ مهریز، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۳:۲۳:۳۵.۹ ۲.۱ ۳۲.۰۲۵ ۵۵.۴۷۶ ۱۹ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۶:۳۸.۰ ۲.۳ ۳۲.۳۹۷ ۵۵.۶۷۸ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۵:۱۷.۷ ۱.۸ ۳۲.۲۵۶ ۵۵.۵۰۱ ۹ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۳:۳۴.۲ ۱.۳ ۳۵.۵۲۸ ۵۳.۱۳۳ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۳:۳۱.۶ ۱.۵ ۳۵.۵۹۶ ۵۳.۳۰۲ ۱۰ سمنان، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۲۲:۴۹.۷ ۱.۷ ۳۴.۴۲۴ ۶۰.۵۵۵ ۱۰ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۰۳:۲۳.۳ ۱.۱ ۳

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۳:۰۰:۱۶.۰ ۱.۹ ۳۰.۷۷۴ ۵۶.۴۴۰ ۱۰ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۲:۱۸:۲۴.۴ ۳.۰ ۳۰.۸۳۲ ۵۶.۵۸۶ ۱۶ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۲:۰۹:۳۴.۱ ۲.۶ ۳۰.۸۴۵ ۵۶.۵۲۹ ۸ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۱:۳۰:۳۱.۶ ۲.۶ ۳۱.۹۹۷ ۵۶.۰۹۱ ۱۲ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۱:۰۱:۴۹.۴ ۲.۳ ۳۰.۷۶۲ ۵۶.۵۷۶ ۱۰ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۰:۵۳:۵۱.۶ ۲.۱ ۳۰.۶۲۸ ۵۶.۱۲۴ ۱۰ رفسنجان، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۰:۱۰:۵۰.۸ ۳.۹ ۳۴.۷۴۱ ۴۴.۷۷۶ ۲۶ Kifri، عراق ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۱۹:۵۴:۴۸.۲ ۱.۳ ۳۷.۸۵۷ ۴۷.۰۹۶ ۱۲ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۱۹:۵

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۷:۴۳:۵۵.۹ ۲.۱ ۳۸.۵۶۴ ۴۴.۶۶۳ ۵ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۶:۱۱:۱۷.۹ ۱.۷ ۳۹.۱۰۴ ۴۶.۱۴۴ ۱۰ Kajaran، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۴:۳۰:۲۱.۶ ۱.۷ ۳۱.۸۶۷ ۴۹.۹۹۸ ۱۰ ایذه، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۴:۲۵:۴۱.۳ ۱.۹ ۳۸.۰۹۶ ۴۸.۰۲۴ ۱۵ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۳:۴۵:۴۵.۳ ۱.۴ ۳۴.۴۷۹ ۴۶.۸۱۶ ۱۰ كوزران، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۴۱:۲۴.۴ ۱.۷ ۳۲.۲۱۶ ۵۵.۵۴۱ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۲۶:۰۷.۴ ۲.۴ ۳۶.۳۷۹ ۵۲.۴۲۸ ۲۵ خوش رود پی، مازندران

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۶:۴۳:۵۷.۰ ۱.۶ ۳۲.۳۹۹ ۵۱.۴۸۸ ۱۰ دیزیچه، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۶:۳۲:۳۰.۴ ۱.۵ ۳۳.۱۰۵ ۵۱.۳۹۸ ۱۲ شاهین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۴:۳۶:۰۸.۸ ۲.۳ ۳۶.۲۵۱ ۵۶.۴۴۹ ۸ داورزن، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۴:۰۰:۲۹.۰ ۱.۱ ۳۵.۴۰۲ ۵۳.۱۶۶ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۵۶:۵۱.۵ ۲.۱ ۳۷.۲۹۴ ۵۸.۵۶۳ ۹ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۴۹:۰۰.۳ ۱.۵ ۳۱.۸۰۱ ۵۵.۶۸۸ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۲۳:۲۱.۵ ۲.۲ ۳۲.۰۷۲ ۵۵.۴۵۹ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۲:۴۳:۱۱.۱ ۲.۱ ۳۴.۴۱۶ ۶۰.۶۲۵ ۶ سنگان، خراسان رضوی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۶:۴۱:۳۸.۲ ۲.۵ ۳۰.۸۸۱ ۵۶.۶۲۴ ۱۰ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۶:۱۵:۲۷.۱ ۱.۳ ۳۹.۱۴۲ ۴۶.۱۹۲ ۱۰ Kajaran، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۵:۱۷:۵۵.۴ ۱.۷ ۳۶.۴۲۶ ۵۳.۲۱۶ ۹ سورك، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۴:۳۵:۱۴.۹ ۲.۰ ۳۸.۳۱۶ ۵۷.۷۱۸ ۱۰ Gökedepe، ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۴:۱۱:۴۷.۱ ۲.۱ ۳۴.۳۷۰ ۵۳.۴۱۷ ۱۰ جندق، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۲:۱۵:۳۹.۳ ۱.۵ ۳۸.۸۷۶ ۴۶.۱۸۴ ۱۰ Meghri، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۱:۰۶:۲۹.۶ ۱.۵ ۳۶.۹۰۸ ۵۷.۶۶۵ ۱۰ اسفراین، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۰:۱۷:۱۹.۴ ۱.۷ ۳۵.۱۷۳ ۵۲.۵۳۱ ۱۰ آرادان، سمنان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۲۱:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۸.۷۹۳ ۴۸.۸۶۷ ۱۰ Lənkəran، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۱۸:۴۲.۹ ۱.۹ ۳۸.۹۱۶ ۴۶.۹۲۶ ۵ كلیبر، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۳:۱۶:۲۹.۲ ۲.۳ ۳۳.۶۴۸ ۴۵.۶۶۲ ۱۱ سومار، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۳:۱۱:۳۴.۳ ۱.۱ ۳۵.۹۲۹ ۶۰.۲۹۹ ۱۱ مزدآوند، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۱:۰۶:۳۸.۹ ۲.۳ ۳۵.۹۹۲ ۴۷.۴۴۸ ۸ بیجار، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۰:۳۱:۱۸.۵ ۲.۰ ۲۹.۶۳۲ ۵۶.۴۷۵ ۱۰ بردسیر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۰:۰۶:۰۹.۷ ۱.۲ ۳۳.۹۹۵ ۴۸.۱۶۵ ۱۰ فیروز آباد، لرستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۸:۵۰:۴۱.۱ ۲.۱ ۲۹.۸۱۷ ۵۱.۴۸۴ ۱

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۸:۴۴:۴۰.۴ ۱.۷ ۳۱.۳۵۷ ۵۶.۳۳۳ ۱۰ كوهبنان، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۸:۱۰:۴۶.۹ ۰.۹ ۳۶.۰۳۶ ۵۹.۱۶۳ ۴ در رود، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۴۷:۲۴.۴ ۱.۵ ۳۴.۰۹۷ ۴۶.۱۸۸ ۱۰ سرمست، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۳۰:۵۷.۳ ۱.۴ ۳۷.۱۴۱ ۵۷.۵۹۲ ۱۰ اسفراین، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۳۰:۳۰.۷ ۱.۱ ۳۵.۵۹۳ ۵۳.۲۰۲ ۵ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۱۰:۵۶.۲ ۱.۷ ۲۹.۴۷۵ ۵۷.۰۷۰ ۱۰ گلزار، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۶:۴۲:۵۷.۱ ۱.۹ ۳۲.۹۵۷ ۵۱.۹۰۵ ۱۰ حبیب آباد، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۶:۲۶:۰۴.۷ ۱.۳ ۳۸.۹۱۷ ۴۶.۱۷۶ ۱۰ Meghri، ار

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۱۲:۴۰:۱۲.۱ ۲.۲ ۳۴.۴۱۸ ۶۰.۶۱۹ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۱۲:۰۹:۰۱.۸ ۱.۶ ۳۴.۳۳۵ ۴۸.۳۸۴ ۱۰ نهاوند، همدان ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۵۷:۵۳.۵ ۱.۹ ۳۶.۵۶۴ ۴۹.۸۴۸ ۱۰ جیرنده، گیلان ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۵۵:۲۲.۶ ۱.۷ ۳۶.۲۰۸ ۵۱.۴۴۸ ۱۰ پول، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۵۳:۱۷.۱ ۲.۱ ۳۴.۱۱۶ ۴۷.۱۴۱ ۱۱ هلشی، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۴۷:۵۸.۵ ۱.۷ ۳۳.۴۸۵ ۵۹.۶۲۳ ۱۰ زهان، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۷:۵۵:۲۲.۶ ۲.۲ ۳۰.۷۷۹ ۵۱.۰۳۸ ۸ گراب سفلی، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۶:۳۸:۳۹.۱ ۱.۲ ۳۵.۷۷۵ ۴۹.۱۷۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۵۱:۱۱.۵ ۱.۶ ۳۲.۵۵۱ ۵۵.۱۷۶ ۱۲ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۴۹:۳۲.۶ ۱.۸ ۳۲.۵۴۱ ۵۵.۱۲۳ ۱۳ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۳۰:۱۱.۸ ۱.۵ ۳۳.۰۷۵ ۵۳.۸۱۷ ۸ انارك، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۲۷:۲۹.۸ ۲.۲ ۳۳.۸۳۵ ۴۸.۷۴۵ ۹ بروجرد، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۴۳:۵۴.۲ ۱.۱ ۳۲.۴۷۶ ۵۱.۲۶۹ ۱۰ زاینده رود، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۳۸:۴۸.۲ ۱.۵ ۳۲.۵۰۱ ۵۱.۲۸۴ ۱۰ زاینده رود، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۱۶:۳۹.۵ ۱.۳ ۳۲.۳۸۳ ۵۱.۳۹۱ ۱۰ زرین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۲۰:۱۸.۱ ۱.۴ ۳۴.۰۱۰ ۴۸.۲۴۶ ۱۰ الشتر، لرستان ۱۳۹

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۶:۵۱:۵۱.۲ ۱.۷ ۳۷.۲۱۱ ۵۶.۹۹۷ ۸ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۶:۲۵:۵۰.۷ ۱.۹ ۳۴.۰۳۷ ۵۹.۳۴۰ ۱۰ قاین، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۶:۰۱:۴۷.۹ ۱.۱ ۳۶.۲۰۳ ۵۸.۷۱۸ ۱۰ نیشابور، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۵:۲۳:۰۴.۳ ۱.۴ ۳۸.۰۹۳ ۴۷.۹۸۹ ۱۰ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۴:۰۶:۱۳.۴ ۲.۳ ۳۳.۸۷۹ ۴۵.۴۵۵ ۱۰ سومار، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۲۱:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۸.۷۹۳ ۴۸.۸۶۷ ۱۰ Lənkəran، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۱۸:۴۲.۹ ۱.۹ ۳۸.۹۱۶ ۴۶.۹۲۶ ۵ كلیبر، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۳:۱۶:۲۹.۲ ۲.۳ ۳۳.۶۴۸ ۴۵.۶۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۰:۱۸:۲۸.۶ ۱.۶ ۳۶.۸۱۱ ۵۸.۱۲۸ ۱۰ صفی آباد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۰:۱۲:۳۹.۴ ۲.۹ ۳۹.۲۷۱ ۴۸.۹۹۱ ۸ Hasanabad، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۹:۵۸:۳۵.۶ ۱.۵ ۳۷.۹۶۷ ۴۶.۵۲۵ ۱۰ باسمنج، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۹:۴۴:۱۸.۱ ۱.۴ ۳۶.۹۱۶ ۵۸.۲۵۳ ۱۰ چكنه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۷:۱۰:۱۲.۵ ۱.۹ ۳۰.۳۲۹ ۵۷.۴۲۵ ۱۰ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۵:۳۲:۴۷.۹ ۳.۲ ۳۰.۶۷۲ ۵۰.۴۷۷ ۱۰ دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۴:۴۴:۰۲.۱ ۲.۱ ۳۰.۵۱۸ ۵۰.۵۲۴ ۱۰ بهبهان، خوزستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۸:۴۰.۶ ۲.۰ ۳۵.۹۱۷ ۵۳.۵۵۹ ۹ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۱۳:۰۸.۳ ۲.۰ ۳۱.۵۰۷ ۵۰.۹۱۱ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۰۴:۵۵.۸ ۱.۹ ۳۲.۴۳۷ ۴۹.۱۷۲ ۱۰ لالی، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۵۳:۵۷.۰ ۲.۱ ۳۴.۵۰۶ ۶۰.۴۰۰ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۸:۴۴.۷ ۱.۴ ۳۶.۹۱۷ ۵۹.۱۰۳ ۱۰ چناران، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۱:۰۴.۹ ۱.۵ ۳۸.۲۶۴ ۴۶.۰۵۹ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۸:۲۳.۵ ۱.۹ ۳۲.۰۴۶ ۵۵.۵۰۹ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۶:۳۹.۱ ۱.۱ ۳۳.۹۱۳ ۴۸.۰۷۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۸:۴۰.۶ ۲.۰ ۳۵.۹۱۷ ۵۳.۵۵۹ ۹ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۱۳:۰۸.۳ ۲.۰ ۳۱.۵۰۷ ۵۰.۹۱۱ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۰۴:۵۵.۸ ۱.۹ ۳۲.۴۳۷ ۴۹.۱۷۲ ۱۰ لالی، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۵۳:۵۷.۰ ۲.۱ ۳۴.۵۰۶ ۶۰.۴۰۰ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۸:۴۴.۷ ۱.۴ ۳۶.۹۱۷ ۵۹.۱۰۳ ۱۰ چناران، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۱:۰۴.۹ ۱.۵ ۳۸.۲۶۴ ۴۶.۰۵۹ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۸:۲۳.۵ ۱.۹ ۳۲.۰۴۶ ۵۵.۵۰۹ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۶:۳۹.۱ ۱.۱ ۳۳.۹۱۳ ۴۸.۰۷۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۰۶:۱۲.۲ ۱.۸ ۳۲.۰۲۸ ۵۱.۹۹۴ ۷ شهرضا، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۰۵:۰۲.۶ ۲.۳ ۳۲.۰۰۰ ۵۵.۴۹۵ ۱۷ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۴۸:۳۹.۲ ۱.۴ ۳۱.۴۱۲ ۵۴.۹۹۱ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۴۷:۲۶.۷ ۱.۹ ۳۱.۸۷۴ ۵۵.۶۸۵ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۱۷:۰۱.۹ ۲.۲ ۳۰.۳۵۷ ۵۵.۱۷۷ ۱۰ شهر بابك، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۱۳:۵۱.۹ ۱.۷ ۳۲.۵۷۶ ۵۱.۶۱۵ ۸ ابریشم، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۱۲:۲۵.۴ ۱.۵ ۳۲.۰۹۱ ۵۱.۴۱۷ ۱۰ بروجن، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۰۰:۳۰.۴ ۱.۶ ۳۲.۰۹۸ ۵۳.۳۵۵ ۸ عقدا، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۸:

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۹:۳۷:۵۱.۸ ۱.۷ ۳۱.۵۸۰ ۵۰.۸۷۷ ۶ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۷:۵۶:۱۸.۵ ۲.۷ ۲۸.۳۶۰ ۵۲.۵۶۷ ۶ دهرم، فارس ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۷:۴۵:۴۷.۷ ۱.۶ ۳۲.۰۱۶ ۵۱.۹۸۴ ۱۲ شهرضا، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۷:۰۷:۲۲.۴ ۱.۷ ۳۱.۵۳۷ ۵۰.۸۰۷ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۵:۲۰:۰۲.۵ ۳.۴ ۳۱.۲۴۸ ۵۷.۱۱۲ ۸ راور، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۴:۴۵:۳۸.۴ ۱.۳ ۳۱.۴۶۵ ۵۵.۰۱۹ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۳:۴۸:۰۶.۷ ۱.۷ ۳۱.۸۶۰ ۵۵.۷۰۰ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۳:۱۰:۲۴.۳ ۱.۷ ۳۲.۲۳۰ ۵۵.۴۷۵ ۱۰ ساغند، یزد ۱

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۶:۰۹:۰۰.۵ ۱.۸ ۳۴.۱۶۳ ۵۰.۷۷۲ ۹ نراق، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۶:۰۴:۳۹.۵ ۲.۳ ۳۷.۱۴۴ ۵۴.۴۵۴ ۱۰ انبار الوم، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۴:۵۷:۴۷.۹ ۱.۷ ۳۸.۶۶۸ ۴۶.۷۳۷ ۱۴ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۴:۳۹:۴۵.۴ ۲.۱ ۳۶.۷۴۴ ۴۷.۴۵۸ ۱۰ ماه نشان، زنجان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۴:۱۱:۴۹.۹ ۲.۶ ۲۹.۱۰۸ ۵۵.۴۸۵ ۱۰ نجف شهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۵۰:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۱.۸۴۶ ۵۵.۶۶۹ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۲۱:۲۴.۲ ۲.۳ ۳۴.۴۸۱ ۶۰.۴۰۲ ۹ سنگان، خراسان رضوی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۷:۰۰:۳۸.۴ ۱.۶ ۳۱.۶۰۹ ۵۶.۰۰۳ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۴۶:۰۶.۶ ۳.۶ ۳۷.۸۶۷ ۴۷.۱۰۶ ۸ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۲۰:۱۰.۷ ۲.۰ ۳۸.۵۵۹ ۴۴.۵۵۷ ۱۰ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۱۳:۱۳.۴ ۱.۶ ۳۳.۳۷۲ ۵۹.۱۰۹ ۸ آرین شهر، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۱۲:۴۵.۱ ۲.۱ ۳۲.۳۲۷ ۴۹.۲۸۰ ۱۰ لالی، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۴۵:۵۹.۱ ۱.۲ ۳۴.۵۴۳ ۵۲.۴۴۷ ۹ گرمسار، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۲۶:۱۳.۶ ۱.۶ ۳۶.۰۶۴ ۵۰.۷۴۹ ۱۰ اندیشه، تهران ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۴:۲۱:۱۸.۲ ۲.۰ ۳۱.۶۵۶ ۵۵.۴۲۲ ۵ بافق

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۶:۴۶:۰۱.۴ ۲.۳ ۳۵.۳۹۴ ۵۲.۴۱۹ ۱۰ آرادان، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۵:۰۵:۵۱.۱ ۲.۹ ۲۹.۰۸۴ ۵۸.۳۶۲ ۸ بم، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۴:۱۴:۴۵.۳ ۱.۲ ۳۴.۷۲۶ ۵۲.۰۶۶ ۱۲ گرمسار، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۳:۴۳:۲۷.۴ ۱.۷ ۳۰.۸۱۵ ۵۰.۳۳۳ ۱۰ لنده، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۳:۲۳:۲۲.۱ ۱.۳ ۳۳.۵۸۳ ۴۸.۶۵۲ ۱۰ زاغه، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۵۸:۴۳.۷ ۲.۳ ۳۲.۸۶۷ ۴۷.۵۳۳ ۵ آبدانان، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۵۵:۴۳.۰ ۱.۷ ۳۲.۷۷۵ ۴۷.۵۸۲ ۸ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۴۹:۱۵.۷ ۲.۳ ۳۷.۰۱۰ ۵۴.۷۸۶ ۸ فاضل آباد، گلستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۷:۲۲:۳۹.۸ ۱.۶ ۳۸.۴۶۰ ۴۶.۷۳۵ ۱۳ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۶:۴۲:۴۲.۲ ۱.۳ ۳۷.۴۳۰ ۵۷.۴۴۲ ۱۰ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۶:۳۰:۲۹.۴ ۲.۲ ۳۲.۴۵۱ ۴۸.۷۶۳ ۱۳ سالند، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۵:۲۸:۰۵.۳ ۱.۳ ۳۷.۹۱۸ ۴۶.۱۳۹ ۱۰ اسكو، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۵:۲۸:۰۴.۲ ۲.۲ ۳۵.۴۳۱ ۵۷.۸۸۵ ۱۰ بردسكن، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۴:۵۷:۴۷.۳ ۲.۳ ۳۶.۵۲۳ ۵۱.۳۶۳ ۲۶ مرزن آباد، مازندران ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۴:۵۵:۲۶.۲ ۱.۳ ۳۷.۶۳۹ ۵۷.۳۳۲ ۵ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۳:۳۷:۴۴.۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۷:۰۷:۳۶.۷ ۱.۰ ۳۵.۴۸۱ ۵۳.۰۷۴ ۸ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۵۱:۰۰.۷ ۲.۴ ۲۸.۷۵۴ ۵۷.۲۹۱ ۱۰ جیرفت، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۴۶:۱۸.۲ ۲.۸ ۳۷.۲۴۱ ۵۶.۸۶۶ ۸ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۳۲:۰۳.۹ ۳.۶ ۳۷.۲۹۶ ۵۶.۸۹۰ ۱۰ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۱۴:۱۴.۵ ۲.۰ ۳۷.۱۱۲ ۵۷.۴۲۸ ۸ اسفراین، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۱۴:۰۶.۴ ۱.۸ ۳۴.۳۳۴ ۵۷.۶۵۷ ۱۰ بجستان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۰۰:۱۱.۴ ۱.۴ ۳۴.۴۶۱ ۴۸.۲۳۹ ۱۳ فرسفج، همدان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۳۸:۲۵.۵ ۱.۳ ۳۵.۹۶۵ ۵۳.۲۵۶ ۱۰ شهم

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۰۳:۵۹.۵ ۱.۹ ۳۴.۲۹۲ ۴۶.۸۹۵ ۱ ماهیدشت، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۵:۴۳:۵۴.۶ ۱.۹ ۳۴.۳۰۹ ۵۰.۵۹۹ ۸ كهك، قم ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۵:۰۶:۰۴.۱ ۳.۴ ۲۸.۲۲۷ ۵۷.۳۱۳ ۸ فاریاب، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۴:۰۴:۳۶.۳ ۲.۴ ۲۹.۱۸۸ ۵۵.۴۸۷ ۱۰ نجف شهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۳۴:۴۸.۴ ۲.۱ ۳۰.۹۶۲ ۵۶.۴۲۴ ۱۰ یزدانشهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۳۰:۴۶.۵ ۱.۷ ۳۵.۸۰۶ ۴۹.۴۱۱ ۱۰ آبگرم، قزوین ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۱۷:۴۶.۲ ۲.۰ ۳۸.۶۹۶ ۴۶.۷۷۳ ۱۰ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۱۰:۲۵.۶ ۲.۰ ۳۲.۰۰۲ ۵۵.۴۹۶ ۱۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۷:۱۳:۲۷.۹ ۲.۲ ۳۰.۶۲۲ ۵۷.۳۶۸ ۱۴ شهداد، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۶:۵۶:۲۹.۷ ۲.۲ ۳۷.۹۷۴ ۵۸.۲۷۰ ۱۲ Aşgabat، ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۴۷:۴۱.۸ ۲.۱ ۳۴.۷۲۵ ۵۰.۲۳۵ ۸ دستجرد، قم ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۲۷:۰۸.۵ ۱.۴ ۳۲.۷۱۴ ۵۹.۹۵۴ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۰:۱۲:۳۵.۷ ۳.۳ ۲۹.۸۳۰ ۵۰.۵۱۳ ۱۰ امام حسن، بوشهر ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۳:۵۵:۲۷.۱ ۱.۸ ۳۲.۱۹۹ ۵۴.۷۳۲ ۱۰ خرانق، یزد

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۴۲:۳۹.۷ ۱.۷ ۳۵.۳۷۱ ۵۰.۱۳۷ ۸ رازقان، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۲۹:۴۵.۴ ۱.۷ ۳۸.۱۲۲ ۴۷.۶۵۶ ۸ سراب، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۱۸:۲۵.۴ ۱.۴ ۳۵.۷۹۱ ۶۱.۱۲۸ ۱۰ صالح آباد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۰۰:۱۱.۷ ۱.۱ ۳۲.۴۸۶ ۵۹.۴۵۸ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۶:۳۶:۱۸.۹ ۱.۶ ۳۲.۴۴۱ ۵۹.۴۷۹ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۶:۲۴:۰۹.۶ ۱.۹ ۳۴.۲۸۰ ۵۷.۰۹۸ ۱۰ عشق آباد، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۵:۰۲:۵۹.۷ ۱.۱ ۳۵.۴۳۹ ۵۳.۳۰۲ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۴:۵۳:۲۴.۸ ۲.۱ ۳۰.۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۲۰:۳۸:۰۷.۸ ۱.۵ ۳۶.۲۵۸ ۵۹.۰۱۴ ۵ خرو، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۴۶:۰۹.۴ ۱.۵ ۳۳.۶۹۴ ۵۰.۸۳۸ ۱۰ نیمور، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۴۲:۴۶.۸ ۲.۴ ۳۲.۰۱۶ ۵۵.۴۷۷ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۴۱:۴۵.۷ ۱.۹ ۳۱.۵۵۴ ۵۰.۷۵۰ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۲۵:۴۳.۷ ۱.۳ ۳۶.۷۹۳ ۵۸.۱۴۸ ۵ صفی آباد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۱۲:۴۰.۰ ۱.۸ ۳۵.۲۷۰ ۴۸.۸۹۹ ۱۰ كبودرآهنگ، همدان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۴:۴۱:۴۷.۶ ۴.۱ ۲۹.۶۲۸ ۵۱.۵۱۰ ۷ كازرون، فارس * ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۳:۱۳:۰۴.۹ ۱.۸ ۳۰.۴۹۵ ۵۴.۹۰۷ ۱۰ دهج

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۲۰:۵۴:۰۹.۱ ۲.۷ ۳۸.۰۱۵ ۴۷.۹۷۴ ۱۸ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۲۰:۱۲:۵۴.۸ ۲.۴ ۳۲.۰۹۳ ۴۹.۹۵۴ ۱۰ ایذه، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۲۰:۰۴:۵۹.۷ ۱.۲ ۳۷.۰۶۶ ۵۸.۶۸۷ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۸:۱۸:۳۹.۲ ۱.۴ ۳۲.۹۹۰ ۵۱.۳۷۲ ۱۰ شاهین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۵۳:۰۳.۸ ۱.۴ ۳۴.۷۵۸ ۵۲.۸۹۲ ۱۰ آرادان، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۵۱:۱۰.۸ ۱.۶ ۳۲.۱۸۷ ۵۱.۶۹۲ ۱۰ طالخونچه، اصفهان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۳:۰۶:۳۳.۹ ۱.۰ ۳۴.۵۹۵ ۴۶.۸۹۴ ۱۰ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۱:۳۶:۴۷.۰ ۱.۹ ۳۳.۰۹۲ ۴۶.۶۷۹ ۱۰ پهله، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۰:۳۴:۵۸.۷ ۲.۷ ۳۷.۰۳۵ ۵۰.۲۴۴ ۱۰ رانكوه، گیلان ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۲۳:۴۱:۳۱.۷ ۱.۶ ۳۶.۴۱۴ ۵۳.۵۵۲ ۱۰ كیاسر، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۷:۲۹:۴۵.۷ ۱.۹ ۳۴.۷۵۵ ۶۰.۵۸۸ ۸ تایباد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۷:۲۹:۲۶.۹ ۱.۳ ۳۳.۴۱۱ ۴۸.۲۵۲ ۱۰ خرم آباد، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۶:۵۹:۱۸.۸ ۱.۹ ۳۷.۶۶۶ ۴۸.۰۱۷ ۱۸ ترك، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۵:۵۰:۲۷.۲ ۱.۶ ۳۲.۶۶۴ ۵۱.۰۲۷ ۱۵ رضوا

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۴۷:۴۱.۸ ۲.۱ ۳۴.۷۲۵ ۵۰.۲۳۵ ۸ دستجرد، قم ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۰:۱۲:۳۵.۷ ۳.۳ ۲۹.۸۳۰ ۵۰.۵۱۳ ۱۰ امام حسن، بوشهر ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۳:۵۵:۲۷.۱ ۱.۸ ۳۲.۱۹۹ ۵۴.۷۳۲ ۱۰ خرانق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۲:۴۰:۵۴.۸ ۳.۱ ۲۸.۴۹۰ ۵۳.۰۴۲ ۴ قیر، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۱:۰۰:۳۱.۴ ۱.۸ ۳۶.۶۸۵ ۵۹.۳۰۴ ۱۲ چناران، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۰:۳۰:۱۷.۴ ۲.۱ ۳۸.۲۳۹ ۴۷.۹۲۴ ۱۰ سرعین، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۰:۰۲:۲۵.۰ ۱.۹ ۴۰.۰۶۱ ۴۶.۷۳۹ ۱۹ Əsgəran، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۹:۵۰:۰۲.۶ ۱.۹ ۳۷.۵۳۵ ۵۷.۵۸۵ ۸ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۵۰:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۱.۸۴۶ ۵۵.۶۶۹ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۲۱:۲۴.۲ ۲.۳ ۳۴.۴۸۱ ۶۰.۴۰۲ ۹ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۲:۳۸:۲۲.۶ ۲.۱ ۳۰.۴۱۵ ۵۴.۸۶۱ ۱۰ دهج، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۲:۲۰:۰۱.۳ ۲.۰ ۳۴.۴۷۹ ۶۰.۴۸۰ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۲:۱۸:۵۰.۰ ۲.۰ ۳۰.۴۰۱ ۵۵.۰۹۵ ۱۰ شهر بابك، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۱:۴۵:۴۸.۱ ۲.۵ ۳۷.۹۸۳ ۴۶.۰۱۰ ۱۲ خسرو آباد، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۱:۴۲:۵۳.۰ ۳.۰ ۳۲.۹۵۰ ۵۴.۹۰۶ ۸ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۰:۲۲:۵۶.۷ ۱.۸ ۳۶.۵۵۳ ۵۹.۷۱۲ ۱۲ مشهد، خراس

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۶:۰۳:۵۲.۲ ۳.۰ ۳۳.۵۸۹ ۵۴.۹۳۱ ۱۰ خور، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۵:۳۲:۰۸.۱ ۴.۲ ۲۹.۸۷۶ ۶۰.۷۱۱ ۱۳ زاهدان، سیستان و بلوچستان * ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۴:۲۴:۲۳.۳ ۲.۰ ۳۶.۶۲۷ ۴۷.۵۴۹ ۱۰ دندی، زنجان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۲۴:۳۴.۸ ۱.۴ ۳۱.۵۹۳ ۵۴.۷۲۶ ۱۹ مهریز، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۲۱:۲۸.۶ ۱.۵ ۳۴.۰۱۸ ۴۸.۴۷۷ ۱۰ اشترینان، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۱۷:۱۱.۹ ۲.۶ ۳۲.۰۶۸ ۵۵.۴۵۷ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۰۰:۰۷.۹ ۲.۶ ۳۰.۷۸۲ ۵۰.۴۳۵ ۱۰ دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۲:۳۹:۰۵.۸ ۱.۷ ۳۲.۲۰۸ ۵۵.۵۶۳ ۲۰ ساغن

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۴:۴۱:۴۷.۶ ۴.۱ ۲۹.۶۲۸ ۵۱.۵۱۰ ۷ كازرون، فارس * ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۳:۱۳:۰۴.۹ ۱.۸ ۳۰.۴۹۵ ۵۴.۹۰۷ ۱۰ دهج، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۳:۱۲:۳۷.۰ ۳.۶ ۳۸.۴۶۰ ۴۶.۷۳۰ ۹ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۲:۴۵:۵۸.۲ ۱.۵ ۳۲.۱۵۳ ۵۵.۵۹۷ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۲:۰۱:۴۲.۳ ۱.۹ ۳۰.۰۷۱ ۵۷.۵۶۸ ۱۰ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۱:۰۸:۳۸.۶ ۱.۹ ۳۳.۰۴۰ ۵۶.۱۱۵ ۱۰ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۰:۵۵:۵۸.۳ ۲.۲ ۳۰.۸۷۶ ۵۶.۷۸۱ ۱۱ خانوك، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۰:۱۴:۵۴.۷ ۲.۱ ۲۹.۶۱۹ ۵۶.۷۵۵ ۹ نگار، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۳۱ ۰۲:۴۱:۰۳.۱ ۱.۹ ۳۲.۹۹۸ ۴۹.۵۶۴ ۱۰ الیگودرز، لرستان ۱۳۹۵-۰۶-۳۱ ۰۲:۰۱:۳۴.۸ ۱.۹ ۳۸.۴۱۹ ۴۶.۷۸۸ ۱۰ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۲:۵۳:۵۳.۴ ۰.۹ ۳۶.۶۰۳ ۵۹.۵۹۸ ۱۰ مشهد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۲:۴۶:۵۴.۲ ۲.۴ ۳۷.۸۸۵ ۴۷.۱۱۲ ۸ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۲:۱۶:۲۸.۰ ۱.۶ ۳۷.۸۰۵ ۵۷.۷۵۲ ۱۰ لوجلی، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۱:۳۳:۱۲.۵ ۱.۶ ۳۷.۴۴۸ ۴۸.۹۰۰ ۱۰ كلر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۰:۱۷:۰۱.۱ ۲.۷ ۳۴.۰۶۷ ۴۷.۲۷۰ ۱۰ هلشی، كرمانشاه

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۷:۱۳:۴۳.۰ ۳.۳ ۲۷.۹۵۹ ۵۶.۹۰۳ ۷ فاریاب، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۷:۱۰:۰۰.۱ ۲.۲ ۳۱.۴۱۸ ۵۱.۷۰۴ ۱۰ سمیرم، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۵:۱۷:۰۴.۴ ۲.۲ ۲۷.۵۷۴ ۵۷.۵۶۲ ۱۱ منوجان، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۴:۲۶:۴۶.۳ ۲.۱ ۳۸.۰۹۹ ۴۴.۹۲۷ ۱۰ قوشچی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۵۹:۰۱.۵ ۱.۸ ۳۵.۱۹۵ ۴۶.۶۲۱ ۶ شوئیشه، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۲۸:۵۵.۴ ۱.۲ ۳۵.۷۴۲ ۵۳.۰۷۹ ۱۰ شهمیرزاد، سمنان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۰۷:۱۱:۴۱.۰ ۲.۲ ۲۹.۰۱۶ ۵۶.۱۳۳ ۱۰ بافت، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۰۴:۲۸:۲۴.۲ ۱.۸ ۳۱.۷۶۳ ۵۱.۰۷۷ ۱۰ گندمان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۳:۲۹:۳۹.۲ ۲.۳ ۲۹.۰۲۶ ۵۶.۱۳۰ ۱۰ بافت، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۱:۱۲:۱۱.۵ ۲.۴ ۳۰.۲۰۲ ۵۷.۶۳۹ ۱۰ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۱:۰۸:۰۴.۱ ۲.۴ ۳۳.۰۵۳ ۴۷.۲۸۳ ۲۰ دره شهر، ایلام

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۶:۵۹:۴۴.۴ ۱.۵ ۳۷.۴۷۲ ۵۷.۵۸۰ ۶ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۶:۱۵:۳۸.۲ ۲.۵ ۳۶.۷۳۸ ۵۱.۴۱۵ ۱۰ چالوس، مازندران ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۵:۴۸:۴۹.۳ ۱.۸ ۳۵.۳۱۷ ۴۵.۷۲۰ ۱۰ Halubcah، عراق ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۵:۳۵:۲۸.۵ ۱.۹ ۳۲.۱۲۱ ۵۶.۱۱۲ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۵:۲۶:۴۵.۰ ۲.۱ ۳۸.۴۷۹ ۴۴.۵۲۷ ۱۰ تازه شهر، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۵:۱۶:۲۴.۱ ۱.۷ ۳۱.۰۴۰ ۵۰.۰۵۲ ۸ لیكك، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۳:۴۹:۵۳.۶ ۱.۵ ۳۲.۰۰۱ ۵۱.۰۶۸ ۱۰ بلداجی، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۱:۵۵:۵۸.۰ ۳.۳ ۳

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۷:۱۲:۰۲.۸ ۱.۸ ۳۱.۸۳۴ ۵۰.۰۳۶ ۸ ایذه، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۵:۵۸:۳۸.۴ ۳.۰ ۳۱.۴۰۱ ۵۱.۷۲۴ ۱۲ سمیرم، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۵:۲۹:۵۴.۶ ۲.۴ ۳۰.۶۸۱ ۵۵.۹۵۷ ۱۲ رفسنجان، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۲:۱۵:۲۵.۰ ۲.۹ ۳۰.۳۸۹ ۵۰.۶۱۶ ۷ دوگنبدان، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۲:۱۲:۳۲.۸ ۲.۱ ۳۳.۲۰۷ ۶۰.۲۲۶ ۱۰ اسدیه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۰:۴۳:۴۷.۴ ۱.۸ ۳۶.۰۵۹ ۵۹.۹۳۲ ۱۰ رضویه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ۰۰:۲۲:۰۴.۱ ۲.۹ ۲۸.۷۶۰ ۵۱.۷۸۷ ۱۰ بوشکان، بوشهر ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۲۳:۴۳:۲۴.۸ ۱.۵ ۳۶.۸۶۷ ۵۸.۴۲

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۶:۳۱:۰۲.۹ ۲.۲ ۳۵.۰۱۱ ۵۸.۲۶۰ ۱۰ خلیل اباد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۴:۵۰:۰۳.۵ ۲.۱ ۳۷.۶۹۷ ۵۵.۸۰۸ ۲ مراوه تپه، گلستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۴:۰۹:۰۳.۱ ۱.۹ ۳۷.۸۹۷ ۴۶.۶۲۳ ۱۹ باسمنج، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۲:۳۵:۴۱.۰ ۳.۷ ۳۴.۹۹۳ ۵۸.۳۱۵ ۱۰ یونسی، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۰:۲۶:۴۲.۳ ۲.۰ ۳۲.۳۰۷ ۴۷.۷۸۸ ۱۲ شوش، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۷ ۲۱:۳۸:۵۱.۲ ۱.۴ ۳۱.۶۰۳ ۵۴.۴۵۱ ۱۰ مهریز، یزد

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۷:۱۴:۳۹.۰ ۳.۱ ۲۹.۴۴۶ ۵۶.۵۸۰ ۹ بافت، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۶:۰۶:۳۱.۷ ۱.۸ ۳۸.۵۵۸ ۴۴.۵۳۴ ۶ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۵:۰۹:۲۵.۸ ۱.۰ ۳۸.۱۸۸ ۴۷.۰۱۴ ۷ بخشایش، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۴:۴۵:۲۵.۵ ۲.۰ ۳۸.۷۰۳ ۴۴.۷۱۷ ۱۳ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۴:۳۷:۳۷.۱ ۲.۰ ۳۷.۸۴۳ ۴۷.۱۰۱ ۹ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۲:۵۸:۳۵.۰ ۱.۳ ۳۴.۵۷۸ ۴۷.۸۵۵ ۱۱ كنگاور، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۲:۱۵:۱۶.۳ ۲.۸ ۳۸.۷۵۹ ۴۴.۷۳۶ ۱۷ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۱۶ ۰۲:۰۶:۲۰.۶ ۲.۰ ۳۸.۵۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۱:۲۰:۲۵.۲ ۲.۲ ۳۳.۵۰۶ ۶۰.۲۲۰ ۹ حاجی آباد، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۰:۲۱:۴۹.۸ ۱.۷ ۳۸.۳۹۶ ۴۶.۷۲۰ ۱۰ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۰:۰۱:۵۴.۰ ۱.۸ ۳۲.۴۱۰ ۵۱.۵۶۱ ۱۰ زیبا شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۸:۵۹:۳۶.۷ ۱.۱ ۳۳.۷۹۷ ۴۸.۷۸۲ ۱۰ بروجرد، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۸:۲۰:۱۴.۴ ۳.۱ ۲۹.۱۵۸ ۵۸.۳۳۵ ۸ بم، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۴:۴۹:۰۳.۵ ۳.۰ ۲۹.۱۸۵ ۶۰.۰۷۴ ۹ سرجنگل، سیستان و بلوچستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۳:۰۶:۳۳.۹ ۱.۰ ۳۴.۵۹۵ ۴۶.۸۹۴ ۱۰ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۱:۳۶:۴۷.۰ ۱.۹ ۳۳.۰۹۲

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۰:۰۶:۰۹.۷ ۱.۲ ۳۳.۹۹۵ ۴۸.۱۶۵ ۱۰ فیروز آباد، لرستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۸:۵۰:۴۱.۱ ۲.۱ ۲۹.۸۱۷ ۵۱.۴۸۴ ۱۰ نودان، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۸:۲۲:۱۷.۶ ۱.۳ ۳۷.۱۶۳ ۵۸.۵۶۵ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۸:۰۲:۰۴.۱ ۱.۸ ۳۴.۳۳۴ ۴۶.۹۲۲ ۵ ماهیدشت، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۶:۲۱:۱۴.۱ ۱.۸ ۳۵.۱۴۳ ۵۱.۶۱۲ ۱۸ جواد آباد، تهران ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۶:۱۰:۱۷.۰ ۲.۲ ۳۶.۵۲۵ ۴۵.۴۴۳ ۳ میر آباد، آذربایجان غربی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۶:۰۹:۳۶.۰ ۳.۲ ۲۷.۸۳۱ ۵۷.۶۹۵ ۲۳ كهنوج، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۵:۲۱:۵۹.۴ ۱.۸ ۳۳.۹۸۹ ۵۸.۱۱۹ ۱۲ فردوس، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۴:۲۸:۰۴.۹ ۲.۲ ۳۲.۵۲۲ ۴۸.۱۹۹ ۱۸ اندیمشك، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۴:۰۷:۵۹.۹ ۲.۰ ۲۹.۰۷۳ ۵۱.۳۰۹ ۱۰ كلمه، بوشهر ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۳:۴۷:۰۸.۷ ۱.۹ ۳۶.۰۱۵ ۵۱.۶۸۲ ۸ فشم، تهران ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۳:۳۱:۴۰.۹ ۱.۵ ۳۶.۴۲۹ ۵۲.۱۷۹ ۱۰ چمستان، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۳:۲۶:۰۱.۵ ۲.۶ ۳۶.۶۴۳ ۵۴.۴۴۹ ۱۲ گرگان، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۳:۲۰:۴۵.۸ ۲.۴ ۳۸.۶۵۹ ۴۴.۳۰۱ ۴ سیه چشمه، آذربایجا

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۱۲:۰۵.۲ ۲.۵ ۲۹.۹۳۳ ۵۱.۹۷۳ ۱۵ نودان، فارس ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۴:۰۲:۰۹.۴ ۱.۸ ۳۵.۳۷۸ ۴۸.۰۶۵ ۱۰ دلبران، كردستان ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۵۲:۵۹.۸ ۱.۸ ۳۱.۸۶۳ ۵۵.۷۱۲ ۱۸ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۵۲:۲۷.۸ ۲.۰ ۳۷.۰۴۶ ۵۸.۸۲۵ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۴۷:۴۱.۵ ۱.۰ ۳۴.۰۰۶ ۴۸.۱۸۷ ۱۰ فیروز آباد، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۱۸:۳۴.۵ ۲.۲ ۳۸.۳۷۲ ۴۵.۴۹۳ ۸ كشكسرای، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۳:۰۸:۳۰.۰ ۲.۶ ۳۵.۶۵۵ ۵۸.۳۵۱ ۱۱ ریوش، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۲:۴۶:۱۹.۰ ۲.۰ ۳۴.۵۰۱ ۶۰.۴۲۳ ۱۱ سن

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
تاریخ های مهم هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - مشهد  
[Forwarded from A. S. Fadaei]تاریخ های مهم هفدهمین كنفرانس آموزش فیزیك ایران
 
تاریخ های مهم
 
شروع ثبت نام: 20 فروردین 1395
مهلت ثبت نام: 30 تیر 1395
مهلت ثبت نام با تاخیر: 7 مرداد 1395
مهلت ارسال مقالات 15 تیر 1395
اعلام نتایج اولیه داوری مقالات: 30 تیر 1395
مهلت ارسال مقالات اصلاح شده: 3 مرداد 1395
اعلام نهایی مقالات پذیرفته شده: 7 مرداد 1395
مهلت پرداخت الکترونیکی با تاخیر: 7 مرداد 1395
شروع پذیرش کنفرانس : 29 مرداد 1395
افتتاحیه: 30 مرداد 1395
اختتامیه کنفرانس : 1 شهریور 1395
https://telegram

تاریخ های مهم هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - مشهد 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۲:۴۳:۱۳.۴ ۰.۸ ۲۹.۹۶۴ ۵۶.۴۵۵ ۸ بردسیر، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۲:۳۶:۰۴.۱ ۱.۱ ۳۸.۶۶۱ ۴۸.۴۷۴ ۱۰ Lerik، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۱:۲۶:۳۶.۴ ۲.۶ ۳۷.۸۵۷ ۴۷.۱۱۳ ۷ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۱:۲۲:۳۴.۹ ۲.۸ ۳۸.۳۹۱ ۴۵.۱۹۲ ۸ تسوج، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۰:۵۷:۲۰.۸ ۲.۳ ۳۲.۰۴۳ ۵۶.۴۳۸ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۰:۴۷:۰۹.۳ ۱.۷ ۳۳.۶۵۴ ۴۵.۹۴۷ ۱۰ چوار، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۰:۴۱:۰۸.۱ ۲.۴ ۳۳.۶۳۴ ۴۵.۸۲۶ ۲۲ سومار، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۰:۲۵:۵۸.۹ ۱.۴ ۳۴.۴۲۲ ۵۰.۸۲۸ ۱۰ كهك، قم ۱۳۹

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۱:۴۶:۰۶.۷ ۲.۳ ۳۱.۳۸۱ ۴۹.۵۷۷ ۱۰ هفتگل، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۱:۴۰:۵۷.۳ ۱.۳ ۳۲.۰۶۴ ۵۱.۱۲۱ ۵ سفید دشت، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۰:۴۸:۱۲.۶ ۲.۴ ۳۸.۳۵۳ ۴۴.۵۳۶ ۵ تازه شهر، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۰:۳۸:۱۰.۷ ۱.۴ ۳۲.۳۴۷ ۵۰.۹۶۸ ۱۰ فرخ شهر، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۰:۰۱:۵۹.۱ ۲.۴ ۳۳.۱۱۸ ۵۶.۰۷۰ ۳ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۰۹:۰۰:۵۵.۵ ۲.۶ ۳۵.۶۷۹ ۴۵.۸۴۴ ۱۰ Panjwin، عراق ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۰۸:۲۴:۵۴.۳ ۲.۳ ۳۸.۲۴۱ ۴۴.۳۵۰ ۶ تازه شهر، آذربایجان غربی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۳:۵۸:۵۳.۶ ۱.۷ ۳۸.۷۶۲ ۴۶.۷۲۹ ۵ عاشقلو، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۱:۰۲.۷ ۱.۶ ۳۱.۴۸۱ ۵۴.۹۸۸ ۵ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۵۸.۵ ۳.۱ ۳۱.۳۲۷ ۵۶.۵۸۴ ۱۰ کیانشهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۵۲.۴ ۱.۹ ۳۲.۵۸۱ ۵۹.۶۳۰ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۷:۴۵.۰ ۲.۳ ۳۱.۴۶۹ ۴۹.۶۸۹ ۱۰ هفتگل، خوزستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۳:۲۳:۳۴.۱ ۱.۲ ۳۸.۲۵۸ ۴۶.۰۷۵ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۳:۰۸:۵۱.۴ ۲.۰ ۳۲.۲۸۵ ۵۵.۴۸۰ ۸ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۲:۳۳:۵۳.۴ ۲.۰ ۳۰.۴۲۱ ۵۵.۱۸۰ ۸ شهر بابك، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۱:۵۰:۱۶.۱ ۳.۷ ۲۸.۳۲۳ ۵۶.۶۱۸ ۸ ارزوئیه، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۰۹:۳۳:۳۱.۸ ۱.۸ ۳۱.۶۸۴ ۵۰.۹۰۷ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
خودرو  
خودرو
قیمت روز خودرو پژو به نقل از تیم لاجکس

قیمت محصولات پژو

نام خودرو
سال ساخت
قیمت حداقل
قیمت حداکثر
قیمت نمایندگی

پژو 206 تیپ 2
1395
34,200,000
35,600,000
--

پژو 206 تیپ 5
1395
37,900,000
39,400,000
--

پژو 405 GLX
1395
30,100,000
32,200,000
--

پژو 405 SLX
1395
31,700,000
34,000,000
--

پژو SD V8
1395
37,400,000
39,000,000
--

پژو پارس
1395
35,700,000
38,000,000
--

پژو پارس LX
1395
38,400,000
42,000,000
--

پژو پارس XUM) ELX)
1395
40,400,000
41,500,000
--

پژو پارس اتوماتیک
1395
45,000,000
53,000,000
--

پژو پارس دوگانه سوز
1395
38,300,000
39,400,000

خودرو 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۶:۲۱:۱۵.۹ ۳.۲ ۲۷.۴۲۰ ۵۳.۰۹۱ ۱۰ وراوی، فارس ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۴:۵۲:۵۰.۸ ۲.۱ ۳۲.۰۳۲ ۵۵.۵۰۷ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۴:۲۲:۱۷.۹ ۲.۲ ۳۱.۶۹۴ ۵۵.۴۶۱ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۳:۲۳:۳۴.۱ ۱.۲ ۳۸.۲۵۸ ۴۶.۰۷۵ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ ۱۳:۰۸:۵۱.۴ ۲.۰ ۳۲.۲۸۵ ۵۵.۴۸۰ ۸ ساغند، یزد

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۵:۴۹:۵۴.۱ ۳.۲ ۳۹.۰۵۰ ۴۳.۳۹۰ ۶ Erciş، ترکیه ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۵۳:۴۷.۹ ۲.۲ ۳۱.۶۵۱ ۵۵.۴۵۸ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۸:۴۰.۶ ۲.۰ ۳۵.۹۱۷ ۵۳.۵۵۹ ۹ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۰:۴۱.۷ ۱.۳ ۳۱.۶۵۱ ۵۵.۴۷۳ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۱۳:۰۸.۳ ۲.۰ ۳۱.۵۰۷ ۵۰.۹۱۱ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۵:۴۹:۵۴.۱ ۳.۲ ۳۹.۰۵۰ ۴۳.۳۹۰ ۶ Erciş، ترکیه ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۵۳:۴۷.۹ ۲.۲ ۳۱.۶۵۱ ۵۵.۴۵۸ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۸:۴۰.۶ ۲.۰ ۳۵.۹۱۷ ۵۳.۵۵۹ ۹ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۰:۴۱.۷ ۱.۳ ۳۱.۶۵۱ ۵۵.۴۷۳ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۱۳:۰۸.۳ ۲.۰ ۳۱.۵۰۷ ۵۰.۹۱۱ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۲:۴۴:۳۷.۷ ۲.۶ ۳۶.۵۲۷ ۵۲.۷۱۱ ۱۶ بابل، مازندران ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۱:۴۳:۲۱.۱ ۱.۶ ۳۴.۳۹۰ ۴۸.۲۱۳ ۷ فیروزان، همدان ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۱:۳۸:۲۳.۳ ۱.۹ ۳۳.۰۷۷ ۵۶.۰۹۶ ۱۰ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۱:۳۳:۵۵.۵ ۱.۳ ۳۴.۲۵۳ ۴۷.۹۵۷ ۱۰ فیروزان، همدان ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۱:۲۶:۰۴.۳ ۱.۶ ۳۴.۵۰۹ ۶۰.۳۶۰ ۱۱ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۱:۰۹:۴۳.۴ ۲.۶ ۳۶.۶۱۶ ۴۹.۷۴۷ ۶ جیرنده، گیلان ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۰:۲۳:۵۸.۳ ۳.۴ ۳۹.۱۵۰ ۴۸.۹۶۶ ۰ Hasanabad، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۱۰:۲۱:۰۰.۸ ۱.۸ ۳۲.۲۶۷ ۵۱.۸۱۵ ۱۰ نصر آباد،

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۶:۳۷:۴۶.۲ ۱.۶ ۳۸.۲۹۲ ۴۴.۷۳۳ ۶ سلماس، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۵:۳۳:۴۱.۲ ۲.۳ ۲۷.۵۷۴ ۵۶.۶۰۱ ۲۰ بندرعباس، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۵:۳۳:۰۶.۹ ۱.۲ ۳۵.۹۴۲ ۵۲.۳۴۴ ۱۰ دماوند، تهران ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۵:۰۰:۲۸.۷ ۱.۶ ۳۸.۳۸۴ ۴۴.۸۵۴ ۵ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۴:۵۹:۵۱.۴ ۳.۱ ۲۶.۵۷۶ ۵۶.۹۲۳ ۱۰ جزیره لارك، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۴:۰۹:۵۱.۳ ۱.۵ ۳۸.۱۷۴ ۴۷.۹۹۸ ۴ سرعین، اردبیل ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۳:۲۳:۱۰.۵ ۲.۵ ۳۹.۱۱۸ ۴۴.۹۲۶ ۱۵ شوت، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۳:۰۶:۱۹.۶ ۱.۷ ۳۳.۵۹۳ ۴۹.۹

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۲:۳۲:۰۷.۱ ۱.۱ ۳۵.۳۵۱ ۵۲.۳۰۶ ۱۰ گرمسار، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۲:۲۸:۰۶.۵ ۱.۵ ۳۲.۲۶۵ ۵۹.۶۷۵ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۲:۱۳:۳۶.۲ ۲.۵ ۳۴.۳۵۹ ۴۶.۹۶۹ ۱۰ كرمانشاه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۲:۱۲:۰۴.۰ ۲.۳ ۳۸.۴۵۹ ۴۶.۴۹۰ ۷ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۱:۰۰:۲۷.۲ ۱.۰ ۳۶.۴۱۰ ۵۹.۷۲۱ ۱۰ مشهد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۹:۲۷:۰۱.۰ ۲.۱ ۳۵.۰۴۵ ۵۸.۲۲۱ ۱۰ خلیل اباد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۸:۳۶:۱۶.۰ ۱.۷ ۳۵.۹۳۶ ۵۹.۵۶۵ ۱۰ ملك آباد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۸:۳۵:۰۹.۹ ۲

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۰:۵۰:۵۷.۴ ۲.۴ ۳۵.۵۳۴ ۴۹.۷۰۱ ۸ دانسفهان، قزوین ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۰:۰۰:۵۷.۶ ۱.۷ ۳۵.۴۸۸ ۵۲.۷۶۵ ۱۰ فیروزكوه، تهران ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۰:۰۰:۳۱.۳ ۲.۸ ۳۳.۲۳۳ ۴۶.۲۶۷ ۸ مهران، ایلام ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۸:۰۹:۳۴.۴ ۲.۴ ۳۴.۵۶۴ ۴۷.۷۹۱ ۸ صحنه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۷:۵۴:۵۶.۹ ۱.۸ ۳۲.۶۸۵ ۵۹.۱۵۹ ۹ بیرجند، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۶:۱۸:۱۳.۲ ۲.۳ ۳۲.۱۱۹ ۵۵.۷۱۳ ۹ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۴:۳۹:۳۰.۲ ۳.۴ ۲۷.۹۶۰ ۵۷.۰۷۲ ۱۹ فاریاب، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۴:۰۷:۵۳.۱ ۲.۸ ۲۷.۳۲۹ ۵۴.۶۹۸ ۱۰ بستك، هرمزگان ۱۳۹۵

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۷ ۰۵:۲۰:۱۳.۸ ۳.۲ ۳۷.۳۱۷ ۵۴.۴۰۱ ۱۵ انبار الوم، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۷ ۰۳:۳۵:۳۸.۸ ۳.۹ ۳۲.۵۱۶ ۴۷.۸۱۹ ۱۱ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۲۷ ۰۱:۰۵:۰۶.۳ ۲.۰ ۳۶.۱۷۳ ۵۹.۳۷۶ ۱۰ طرقبه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۹:۵۸:۵۲.۳ ۲.۱ ۳۳.۲۴۹ ۶۰.۲۳۵ ۱۰ اسدیه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۹:۰۷:۰۹.۸ ۲.۷ ۲۷.۶۵۱ ۵۷.۱۲۱ ۱۰ دهبارز، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۷:۲۰:۴۸.۱ ۲.۱ ۳۶.۶۹۵ ۴۹.۸۵۸ ۱۰ جیرنده، گیلان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۷:۰۴:۰۸.۹ ۲.۲ ۳۶.۶۰۰ ۵۳.۴۱۶ ۱۲ رستم كلا، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۱۶:۳۸:۱۵.۶ ۱.۷ ۳۳.۷۱۶ ۵۶.۹۸۵ ۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۴:۳۹:۳۰.۲ ۳.۴ ۲۷.۹۶۰ ۵۷.۰۷۲ ۱۹ فاریاب، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۴:۰۷:۵۳.۱ ۲.۸ ۲۷.۳۲۹ ۵۴.۶۹۸ ۱۰ بستك، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۱:۳۷:۴۳.۲ ۲.۸ ۲۹.۶۷۹ ۵۱.۵۲۵ ۸ كازرون، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۱:۳۶:۴۸.۷ ۱.۸ ۳۵.۱۸۶ ۴۶.۵۰۴ ۱۰ سرو آباد، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۰۰:۵۰:۳۳.۲ ۲.۲ ۳۴.۵۶۵ ۴۷.۸۰۷ ۸ صحنه، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۲۳:۴۵:۵۱.۸ ۲.۷ ۳۴.۶۳۲ ۴۶.۹۰۰ ۱۰ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۲۳:۲۴:۰۱.۹ ۲.۶ ۳۸.۰۷۱ ۴۷.۹۹۷ ۱۰ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۲۲:۲۸:۱۱.۹ ۲.۴ ۳۱.۹۵۷ ۵۵.۸۳۲ ۷ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۶-

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
مطالب وبسایت بازاریابی و برندسازی فروشگاه زنجیره ای و هایپرمارکت  
1395/06/28/کانال-تلگرام-بازاریابی-فروشگاه-های-زنجیره-ای-و-هایپرمارکت


1395/05/22/نکات-قرارگیری-محل-اجناس-در-فروشگاه-ها


1395/05/22/بازاریابی-سوپرمارکت-های-زنجیره-ای-مواد-غذایی


1395/05/21/vitrin


1395/05/21/نمونه-هایی-از-بهترین-ویترین-های-جهان
ادامه مطلب

مطالب وبسایت بازاریابی و برندسازی فروشگاه زنجیره ای و هایپرمارکت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۸:۲۱:۳۵.۸ ۱.۸ ۳۰.۷۳۶ ۵۰.۲۷۲ ۱۰ بهبهان، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۸:۰۸:۳۶.۱ ۲.۸ ۳۶.۸۷۲ ۵۴.۷۱۸ ۱۰ فاضل آباد، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۷:۲۹:۰۵.۷ ۱.۹ ۳۶.۰۶۱ ۵۳.۵۵۴ ۸ كیاسر، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۶:۴۶:۰۱.۴ ۲.۳ ۳۵.۳۹۴ ۵۲.۴۱۹ ۱۰ آرادان، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۵:۰۵:۵۱.۱ ۲.۹ ۲۹.۰۸۴ ۵۸.۳۶۲ ۸ بم، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۴:۱۴:۴۵.۳ ۱.۲ ۳۴.۷۲۶ ۵۲.۰۶۶ ۱۲ گرمسار، سمنان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۲:۳۳:۱۲.۵ ۱.۶ ۳۷.۴۴۸ ۴۸.۹۰۰ ۱۰ كلر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۱:۱۷:۰۱.۱ ۲.۷ ۳۴.۰۶۷ ۴۷.۲۷۰ ۱۰ هلشی، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۰:۲۵:۱۷.۵ ۱.۸ ۳۸.۲۲۸ ۴۶.۸۷۵ ۱۸ بخشایش، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۱۹:۰۱:۲۳.۲ ۱.۶ ۳۳.۰۹۷ ۵۱.۵۳۶ ۱۰ شاهین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۱۳:۳۶:۱۸.۷ ۲.۷ ۳۰.۹۹۰ ۵۶.۴۱۴ ۱۰ یزدانشهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۱۳:۱۲:۴۲.۶ ۲.۰ ۳۷.۲۶۱ ۵۸.۴۰۰ ۱۰ فاروج، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۱۳:۰۷:۱۶.۶ ۲.۱ ۳۲.۵۸۰ ۴۸.۷۴۹ ۸ سالند، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۱۳:۰۲:۳۰.۶ ۲.۰ ۳۲.۱۱۹ ۴۹.۱۶۰ ۱۰ مس

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۴:۱۸:۵۲.۴ ۳.۷ ۳۱.۰۷۹ ۵۷.۱۰۶ ۱۰ راور، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۴:۱۷:۴۳.۴ ۱.۵ ۳۶.۳۰۰ ۵۸.۶۴۹ ۱۰ فیروزه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۳:۲۶:۳۲.۷ ۲.۷ ۲۹.۱۳۵ ۵۵.۲۸۹ ۱۰ نجف شهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۲:۳۴:۲۴.۷ ۲.۲ ۳۲.۲۳۹ ۵۵.۵۳۲ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۲:۱۱:۲۰.۸ ۲.۴ ۳۷.۳۰۶ ۵۸.۵۷۱ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۱:۵۰:۲۱.۴ ۲.۳ ۲۹.۶۷۰ ۵۱.۵۱۲ ۱۰ كازرون، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۱:۲۶:۰۹.۹ ۱.۶ ۳۷.۸۵۱ ۴۷.۰۷۵ ۱۰ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۱:۲۱:۰۷.۱ ۱.۹ ۳۲.۲۹۸ ۵۱.۵۹۶ ۱۰ طالخونچه

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۶:۵۲:۵۳.۷ ۱.۴ ۳۴.۶۵۸ ۴۶.۸۸۸ ۱۰ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۵:۴۷:۱۷.۲ ۲.۳ ۳۱.۵۹۴ ۵۷.۲۷۰ ۱۲ راور، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۵:۴۳:۴۴.۶ ۲.۷ ۳۱.۵۴۴ ۵۷.۳۷۷ ۸ راور، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۵:۳۳:۵۰.۷ ۱.۸ ۳۲.۲۵۰ ۵۶.۲۷۰ ۱۴ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۳:۲۰:۵۶.۴ ۲.۸ ۲۷.۷۷۳ ۵۲.۹۶۸ ۱۰ مهر، فارس ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۲:۰۶:۴۵.۵ ۲.۹ ۲۷.۹۹۵ ۵۶.۰۸۹ ۱۰ فارغان، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۲:۰۴:۴۶.۶ ۲.۵ ۲۷.۹۲۲ ۵۵.۷۸۶ ۱۰ پتكوئیه، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۱:۳۱:۵۴.۶ ۳.۶ ۳۸.۴۰۷ ۴۹.۵۱۰ ۲۰ آستارا، گیلان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۴۱:۲۴.۴ ۱.۷ ۳۲.۲۱۶ ۵۵.۵۴۱ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۲۶:۰۷.۴ ۲.۴ ۳۶.۳۷۹ ۵۲.۴۲۸ ۲۵ خوش رود پی، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۱۴:۴۰.۲ ۲.۰ ۳۷.۸۶۸ ۴۷.۱۰۰ ۱۰ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹.۹ ۱.۳ ۳۳.۲۴۸ ۵۱.۱۳۴ ۱۰ وزوان، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۱:۱۲:۴۹.۸ ۲.۳ ۳۶.۳۸۹ ۵۱.۵۶۶ ۸ پول، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۰:۰۴:۰۹.۲ ۲.۵ ۲۹.۳۷۳ ۵۹.۸۹۴ ۱۰ نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۹:۰۱:۴۲.۳ ۳.۸ ۲۹.۴۸۰ ۵۹.۹۰۰ ۱۰ نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۴۱:۲۴.۴ ۱.۷ ۳۲.۲۱۶ ۵۵.۵۴۱ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۲۶:۰۷.۴ ۲.۴ ۳۶.۳۷۹ ۵۲.۴۲۸ ۲۵ خوش رود پی، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۱۴:۴۰.۲ ۲.۰ ۳۷.۸۶۸ ۴۷.۱۰۰ ۱۰ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹.۹ ۱.۳ ۳۳.۲۴۸ ۵۱.۱۳۴ ۱۰ وزوان، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۱:۱۲:۴۹.۸ ۲.۳ ۳۶.۳۸۹ ۵۱.۵۶۶ ۸ پول، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۰:۰۴:۰۹.۲ ۲.۵ ۲۹.۳۷۳ ۵۹.۸۹۴ ۱۰ نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۹:۰۱:۴۲.۳ ۳.۸ ۲۹.۴۸۰ ۵۹.۹۰۰ ۱۰ نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۱:۰۱:۲۳.۳ ۲.۰ ۳۳.۷۲۰ ۴۵.۵۲۰ ۱۰ سومار، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ ۰۰:۰۱:۴۱.۰ ۲.۱ ۳۸.۲۱۲ ۴۵.۳۱۶ ۱۰ تسوج، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۲۳:۰۵:۳۳.۶ ۲.۱ ۳۷.۴۷۴ ۵۷.۴۹۹ ۱۰ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۲۲:۳۳:۴۱.۴ ۳.۷ ۳۲.۰۹۴ ۵۶.۲۰۷ ۹ بهاباد، یزد

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۹:۵۵:۳۹.۳ ۲.۱ ۳۶.۲۸۸ ۵۳.۸۹۰ ۱۰ كیاسر، مازندران ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۹:۴۵:۴۸.۸ ۳.۰ ۳۰.۷۹۶ ۵۶.۹۲۵ ۱۰ هجدک، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۷:۲۲:۳۹.۸ ۱.۶ ۳۸.۴۶۰ ۴۶.۷۳۵ ۱۳ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۶:۴۲:۴۲.۲ ۱.۳ ۳۷.۴۳۰ ۵۷.۴۴۲ ۱۰ بجنورد، خراسان شمالی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۸ ۰۰:۲۶:۲۲.۰ ۲.۴ ۳۲.۳۰۰ ۵۵.۴۱۸ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۳:۴۹:۰۴.۶ ۲.۳ ۳۵.۷۴۱ ۵۸.۱۵۱ ۱۰ ریوش، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۱:۰۸:۵۰.۶ ۲.۱ ۳۴.۴۰۳ ۵۶.۵۱۳ ۱۹ عشق آباد، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۰:۰۰:۲۱.۳ ۱.۸ ۳۳.۶۴۱ ۵۶.۴۲۵ ۱۰ طبس، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۵۱:۱۱.۵ ۱.۶ ۳۲.۵۵۱ ۵۵.۱۷۶ ۱۲ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۴۹:۳۲.۶ ۱.۸ ۳۲.۵۴۱ ۵۵.۱۲۳ ۱۳ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۳۰:۱۱.۸ ۱.۵ ۳۳.۰۷۵ ۵۳.۸۱۷ ۸ انارك، اصفهان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
 
تاریخ ثبت نام
نام پدر
نام و نام خانوادگی
شغل
تاریخ تولد 
ش ق

1395/02/21
علی محمد
محسن احمدی زاد
آشپز
1363/04/02
474203

1395/02/22
علی
زلیخا داوود زاده
آرایشگاه
1367/12/01
459082

1395/02/25
قنبر
کبری یار یاد
آرایشگاه
1361/04/01
474334

1395/02/25
ابراهیم
علیرضا نجفی
ساندویچی
1354/04/01
459051

1395/02/26
کریم
حسام موسوی
قنادی
1363/05/20
431967

1395/02/26
صید محمد
ناصر جندیلی
قنائی
1364/07/24
431966

1395/02/28
حبیب اله
عباداله صیدی
عطاری
1352/10/10
384066

1395/02/29
رحمان
مهدی یاری
آرایشگاه
1367/05/30
375435

1395/03/03
مجید
علی صفر یاوری فر
سو

 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۶:۵۲:۱۵.۲ ۲.۰ ۳۲.۷۱۴ ۴۷.۷۵۲ ۱۰ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۶:۴۳:۳۲.۱ ۲.۰ ۳۲.۷۰۸ ۴۷.۷۴۹ ۱۰ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۵:۴۴:۲۵.۸ ۰.۹ ۳۶.۸۴۲ ۵۷.۷۸۹ ۱۰ صفی آباد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۵:۳۵:۱۹.۶ ۱.۴ ۳۶.۸۳۹ ۵۷.۷۸۲ ۱۰ صفی آباد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۵:۰۷:۵۹.۸ ۱.۶ ۳۲.۶۷۹ ۴۷.۸۰۰ ۱۲ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۴:۵۷:۵۲.۸ ۱.۵ ۳۲.۶۵۱ ۴۷.۷۲۹ ۱۸ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۴:۴۶:۴۰.۶ ۱.۵ ۳۲.۷۰۲ ۴۷.۷۳۳ ۱۰ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۰۴:۴۴:۴۲.۹ ۱.۵ ۳۲.۷۳۱ ۴۷.۷۳۹ ۱۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۵:۳۲:۴۷.۹ ۳.۲ ۳۰.۶۷۲ ۵۰.۴۷۷ ۱۰ دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۴:۴۴:۰۲.۱ ۲.۱ ۳۰.۵۱۸ ۵۰.۵۲۴ ۱۰ بهبهان، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۴:۳۱:۲۳.۶ ۱.۵ ۳۷.۰۹۸ ۵۹.۰۴۹ ۱۰ درگز، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۴:۲۷:۰۴.۸ ۲.۸ ۳۰.۶۹۵ ۵۰.۴۳۸ ۱۰ دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۴:۲۰:۵۳.۴ ۴.۴ ۳۰.۶۰۳ ۵۰.۳۷۶ ۱۸ بهبهان، خوزستان * ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۳:۲۱:۴۶.۵ ۱.۹ ۳۲.۲۶۳ ۵۵.۴۵۵ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۴:۵۰.۴ ۲.۵ ۳۷.۱۴۳ ۵۵.۹۱۸ ۱۰ كلاله، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۳:۱۴:۱۱.۱ ۲.۲ ۳۲.۸۵۹

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
 
 تاریخ ثبت نام
نام و نام خانوادگی
نام پدر
صنف
تاریخ تولد
ش ق

1395/01/15
محسن صادق زاده
ابراهیم
رستوران
1370/01/11
339502

1395/01/15
سامان سهرابی
عبدحسین
رستوران
1367/06/01
339501

1395/01/17
نورالدین عبدالهی
فلامرز
خوارو بار
1341/01/15
373342

1395/01/17
علی حیدری
نوروز
فروشگاه مواد غذایی
1352/05/09
15074

1395/01/18
رحمت اله حیدری
فتح اله
لبنیاتی
1361/07/01
392203

1395/01/18
عادل منصوری
تقی
سوپر مارکت
1350/01/01
339704

1395/01/21
زهرا خدادادی
یوسف
آرایشگاه
1364/12/22
392278

1395/01/22
سکینه علی رحمی
ابراهیم
مهد کودک
1351/09/05
305706

1

 
مجله فرا  
مجله فرا
مجله فرا مجله فراگیری علم و دانش
راهی برای دستیابی به علم
http://faramag.gigfa.com/
http://faramag.gigfa.com/1395/01/10/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
http://faramag.gigfa.com/1395/01/10/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%db%b1/
http://faramag.gigfa.com/1395/01/10/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af-%db%b1/
لیست بعضی از مطالب سایت مجله فرا را دربالا مشاهده میکنید.
http://faramag.gigfa.com/1395/01/10/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9

مجله فرا 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۶:۲۱:۱۴.۱ ۱.۸ ۳۵.۱۴۳ ۵۱.۶۱۲ ۱۸ جواد آباد، تهران ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۶:۱۰:۱۷.۰ ۲.۲ ۳۶.۵۲۵ ۴۵.۴۴۳ ۳ میر آباد، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۵:۵۵:۵۷.۷ ۲.۹ ۳۰.۲۲۶ ۵۷.۵۰۳ ۱۲ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۵:۵۲:۲۸.۳ ۱.۴ ۳۳.۳۱۹ ۵۱.۳۸۶ ۸ وزوان، اصفهان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۵۸.۵ ۳.۱ ۳۱.۳۲۷ ۵۶.۵۸۴ ۱۰ کیانشهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۵۲.۴ ۱.۹ ۳۲.۵۸۱ ۵۹.۶۳۰ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۷:۴۵.۰ ۲.۳ ۳۱.۴۶۹ ۴۹.۶۸۹ ۱۰ هفتگل، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۱:۲۰:۵۹.۹ ۱.۹ ۳۳.۹۶۸ ۴۹.۵۴۳ ۱۰ سنجان، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۰:۳۲:۵۳.۶ ۱.۸ ۳۶.۸۷۰ ۵۴.۷۶۸ ۱۰ فاضل آباد، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۰:۲۰:۳۵.۹ ۱.۲ ۳۷.۰۲۶ ۵۸.۴۲۱ ۵ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۶:۵۲:۵۳.۷ ۱.۴ ۳۴.۶۵۸ ۴۶.۸۸۸ ۱۰ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۰۵:۴۷:۱۷.۲ ۲.۳ ۳۱.۵۹۴ ۵۷.۲۷۰ ۱۲ را

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۱:۲۶:۰۹.۹ ۱.۶ ۳۷.۸۵۱ ۴۷.۰۷۵ ۱۰ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۰۸:۲۱:۲۷.۳ ۲.۷ ۲۹.۲۸۵ ۵۷.۱۴۵ ۱۶ درب بهشت، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۰۶:۰۸:۵۲.۳ ۱.۲ ۳۶.۵۶۲ ۵۸.۶۱۱ ۱۰ چكنه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۰۴:۳۱:۲۲.۱ ۲.۵ ۲۸.۵۰۰ ۵۳.۰۲۸ ۳ قیر، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۰۴:۲۴:۳۶.۸ ۱.۳ ۳۴.۰۷۴ ۵۲.۰۵۰ ۱۰ بادرود، اصفهان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۸:۰۴:۵۹.۶ ۱.۶ ۳۸.۴۱۷ ۴۶.۸۲۵ ۱۷ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۷:۰۳:۲۱.۸ ۱.۷ ۳۷.۱۳۴ ۵۸.۷۶۳ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۶:۰۹:۳۶.۰ ۳.۲ ۲۷.۸۳۱ ۵۷.۶۹۵ ۲۳ كهنوج، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۵:۲۱:۵۹.۴ ۱.۸ ۳۳.۹۸۹ ۵۸.۱۱۹ ۱۲ فردوس، خراسان جنوبی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۸:۳۳:۲۸.۵ ۲.۷ ۲۶.۷۱۳ ۵۷.۹۳۰ ۱۰ گوهران، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۸:۲۸:۱۱.۵ ۱.۵ ۳۵.۵۶۰ ۵۲.۶۳۰ ۹ فیروزكوه، تهران ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۸:۱۹:۴۷.۴ ۲.۷ ۲۹.۱۱۳ ۵۱.۳۸۷ ۱۴ تنگ ارم، بوشهر ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۷:۲۹:۱۹.۸ ۱.۸ ۳۲.۵۱۰ ۵۱.۳۱۱ ۱۰ فولاد شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۶:۱۳:۳۶.۴ ۱.۶ ۳۹.۰۳۶ ۴۶.۱۹۱ ۱۳ Kajaran، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۶:۱۲:۵۰.۹ ۱.۷ ۳۹.۰۰۲ ۴۶.۱۸۶ ۱۰ Meghri، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۶:۰۳:۵۲.۲ ۳.۰ ۳۳.۵۸۹ ۵۴.۹۳۱ ۱۰ خور، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۵:۳۲:۰۸.۱ ۴.۲ ۲۹.۸۷۶ ۶۰.۷۱۱ ۱۳ زاهدان، سیستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۹:۰۱:۴۲.۳ ۳.۸ ۲۹.۴۸۰ ۵۹.۹۰۰ ۱۰ نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۷:۳۹:۰۳.۷ ۱.۸ ۳۵.۸۱۰ ۵۹.۳۱۱ ۱۰ رباط سنگ، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۵:۲۸:۵۸.۹ ۲.۱ ۳۰.۶۷۸ ۵۱.۰۵۴ ۲ گراب سفلی، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۴:۴۳:۰۳.۵ ۱.۴ ۳۷.۳۸۲ ۵۸.۱۳۷ ۱۰ شیروان، خراسان شمالی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت