������������������ ���� �������������������� ������������������ �������������������� �������������������������� �������������������� 1395

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۵۹:۰۱.۵ ۱.۸ ۳۵.۱۹۵ ۴۶.۶۲۱ ۶ شوئیشه، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۲۸:۵۵.۴ ۱.۲ ۳۵.۷۴۲ ۵۳.۰۷۹ ۱۰ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۱۳:۱۵.۹ ۱.۷ ۳۲.۰۹۴ ۵۳.۳۴۹ ۷ عقدا، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۰۵:۱۹.۰ ۲.۳ ۲۹.۸۸۲ ۵۱.۶۲۶ ۹ نودان، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۲:۵۱:۳۸.۹ ۲.۴ ۳۱.۳۹۳ ۴۹.۵۶۲ ۱۰ هفتگل، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۲:۳۴:۱۶.۴ ۱.۷ ۳۲.۲۰۴ ۵۵.۵۲۰ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۰:۵۵:۵۷.۰ ۰.۸ ۳۵.۵۶۷ ۵۳.۱۸۷ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۰:۵۱:۱۳.۲ ۲.۰ ۳۳.۱۲۲ ۵۶.۰۱۱ ۸ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۰۷:۲

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۱۱:۵۸:۱۸.۹ ۱.۳ ۳۵.۵۳۷ ۵۳.۲۲۰ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۱۰:۵۶:۲۶.۳ ۱.۷ ۳۳.۲۵۰ ۴۷.۲۷۰ ۱۰ دره شهر، ایلام ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۹:۵۳:۱۰.۳ ۱.۳ ۳۲.۴۲۰ ۵۱.۵۶۶ ۱۰ زیبا شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۹:۲۰:۱۵.۰ ۱.۸ ۳۸.۰۳۸ ۴۷.۹۲۸ ۱۲ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۹:۱۳:۳۵.۲ ۱.۹ ۳۳.۲۸۶ ۵۷.۹۳۴ ۸ دیهوک، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۷:۱۳:۲۷.۹ ۲.۲ ۳۰.۶۲۲ ۵۷.۳۶۸ ۱۴ شهداد، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۶:۵۶:۲۹.۷ ۲.۲ ۳۷.۹۷۴ ۵۸.۲۷۰ ۱۲ Aşgabat، ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۴۷:۴۱.۸ ۲.۱ ۳۴.۷۲۵ ۵۰.۲۳۵ ۸ دستجرد، قم

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۵۴:۰۲.۳ ۲.۳ ۳۰.۹۱۰ ۵۱.۵۷۰ ۸ سی سخت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۴۱:۴۹.۸ ۲.۱ ۳۱.۶۴۶ ۵۵.۴۶۶ ۹ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۸:۰۰.۶ ۲.۳ ۲۸.۰۳۴ ۵۶.۱۴۴ ۸ فارغان، هرمزگان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۹:۵۴.۲ ۱.۲ ۳۸.۲۵۰ ۴۶.۰۴۰ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۴:۲۱:۰۵.۳ ۱.۸ ۳۰.۲۳۸ ۵۷.۴۹۱ ۱۴ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۳:۵۷:۰۳.۴ ۱.۸ ۳۴.۶۱۹ ۴۶.۸۶۳ ۹ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۳:۴۵:۳۸.۹ ۱.۶ ۳۷.۸۵۷ ۴۷.۰۸۶ ۱۶ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۳:۳۱:۳۸.۷ ۱.۸ ۳۲.۲۹۱ ۵۵.۶۱

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۳:۴۸:۰۶.۷ ۲.۱ ۳۱.۸۳۶ ۵۵.۶۶۰ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۳:۳۳:۳۱.۷ ۱.۷ ۳۱.۶۶۴ ۵۴.۳۴۵ ۱۰ مهریز، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۳:۲۳:۳۵.۹ ۲.۱ ۳۲.۰۲۵ ۵۵.۴۷۶ ۱۹ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۶:۳۸.۰ ۲.۳ ۳۲.۳۹۷ ۵۵.۶۷۸ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۵:۱۷.۷ ۱.۸ ۳۲.۲۵۶ ۵۵.۵۰۱ ۹ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۳:۳۴.۲ ۱.۳ ۳۵.۵۲۸ ۵۳.۱۳۳ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۳۳:۳۱.۶ ۱.۵ ۳۵.۵۹۶ ۵۳.۳۰۲ ۱۰ سمنان، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۲۲:۴۹.۷ ۱.۷ ۳۴.۴۲۴ ۶۰.۵۵۵ ۱۰ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۲:۰۳:۲۳.۳ ۱.۱ ۳

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۳:۰۰:۱۶.۰ ۱.۹ ۳۰.۷۷۴ ۵۶.۴۴۰ ۱۰ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۲:۱۸:۲۴.۴ ۳.۰ ۳۰.۸۳۲ ۵۶.۵۸۶ ۱۶ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۲:۰۹:۳۴.۱ ۲.۶ ۳۰.۸۴۵ ۵۶.۵۲۹ ۸ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۱:۳۰:۳۱.۶ ۲.۶ ۳۱.۹۹۷ ۵۶.۰۹۱ ۱۲ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۱:۰۱:۴۹.۴ ۲.۳ ۳۰.۷۶۲ ۵۶.۵۷۶ ۱۰ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۰:۵۳:۵۱.۶ ۲.۱ ۳۰.۶۲۸ ۵۶.۱۲۴ ۱۰ رفسنجان، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۲۰:۱۰:۵۰.۸ ۳.۹ ۳۴.۷۴۱ ۴۴.۷۷۶ ۲۶ Kifri، عراق ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۱۹:۵۴:۴۸.۲ ۱.۳ ۳۷.۸۵۷ ۴۷.۰۹۶ ۱۲ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ ۱۹:۵

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۷:۴۳:۵۵.۹ ۲.۱ ۳۸.۵۶۴ ۴۴.۶۶۳ ۵ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۶:۱۱:۱۷.۹ ۱.۷ ۳۹.۱۰۴ ۴۶.۱۴۴ ۱۰ Kajaran، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۴:۳۰:۲۱.۶ ۱.۷ ۳۱.۸۶۷ ۴۹.۹۹۸ ۱۰ ایذه، خوزستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۴:۲۵:۴۱.۳ ۱.۹ ۳۸.۰۹۶ ۴۸.۰۲۴ ۱۵ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۳:۴۵:۴۵.۳ ۱.۴ ۳۴.۴۷۹ ۴۶.۸۱۶ ۱۰ كوزران، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۴۱:۲۴.۴ ۱.۷ ۳۲.۲۱۶ ۵۵.۵۴۱ ۱۰ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۱۲:۲۶:۰۷.۴ ۲.۴ ۳۶.۳۷۹ ۵۲.۴۲۸ ۲۵ خوش رود پی، مازندران

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۶:۴۳:۵۷.۰ ۱.۶ ۳۲.۳۹۹ ۵۱.۴۸۸ ۱۰ دیزیچه، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۶:۳۲:۳۰.۴ ۱.۵ ۳۳.۱۰۵ ۵۱.۳۹۸ ۱۲ شاهین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۴:۳۶:۰۸.۸ ۲.۳ ۳۶.۲۵۱ ۵۶.۴۴۹ ۸ داورزن، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۴:۰۰:۲۹.۰ ۱.۱ ۳۵.۴۰۲ ۵۳.۱۶۶ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۵۶:۵۱.۵ ۲.۱ ۳۷.۲۹۴ ۵۸.۵۶۳ ۹ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۴۹:۰۰.۳ ۱.۵ ۳۱.۸۰۱ ۵۵.۶۸۸ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۲۳:۲۱.۵ ۲.۲ ۳۲.۰۷۲ ۵۵.۴۵۹ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۲:۴۳:۱۱.۱ ۲.۱ ۳۴.۴۱۶ ۶۰.۶۲۵ ۶ سنگان، خراسان رضوی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۶:۴۱:۳۸.۲ ۲.۵ ۳۰.۸۸۱ ۵۶.۶۲۴ ۱۰ زرند، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۶:۱۵:۲۷.۱ ۱.۳ ۳۹.۱۴۲ ۴۶.۱۹۲ ۱۰ Kajaran، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۵:۱۷:۵۵.۴ ۱.۷ ۳۶.۴۲۶ ۵۳.۲۱۶ ۹ سورك، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۴:۳۵:۱۴.۹ ۲.۰ ۳۸.۳۱۶ ۵۷.۷۱۸ ۱۰ Gökedepe، ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۴:۱۱:۴۷.۱ ۲.۱ ۳۴.۳۷۰ ۵۳.۴۱۷ ۱۰ جندق، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۲:۱۵:۳۹.۳ ۱.۵ ۳۸.۸۷۶ ۴۶.۱۸۴ ۱۰ Meghri، ارمنستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۱:۰۶:۲۹.۶ ۱.۵ ۳۶.۹۰۸ ۵۷.۶۶۵ ۱۰ اسفراین، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۱۰:۱۷:۱۹.۴ ۱.۷ ۳۵.۱۷۳ ۵۲.۵۳۱ ۱۰ آرادان، سمنان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۲۱:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۸.۷۹۳ ۴۸.۸۶۷ ۱۰ Lənkəran، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۱۸:۴۲.۹ ۱.۹ ۳۸.۹۱۶ ۴۶.۹۲۶ ۵ كلیبر، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۳:۱۶:۲۹.۲ ۲.۳ ۳۳.۶۴۸ ۴۵.۶۶۲ ۱۱ سومار، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۳:۱۱:۳۴.۳ ۱.۱ ۳۵.۹۲۹ ۶۰.۲۹۹ ۱۱ مزدآوند، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۱:۰۶:۳۸.۹ ۲.۳ ۳۵.۹۹۲ ۴۷.۴۴۸ ۸ بیجار، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۰:۳۱:۱۸.۵ ۲.۰ ۲۹.۶۳۲ ۵۶.۴۷۵ ۱۰ بردسیر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۰:۰۶:۰۹.۷ ۱.۲ ۳۳.۹۹۵ ۴۸.۱۶۵ ۱۰ فیروز آباد، لرستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۸:۵۰:۴۱.۱ ۲.۱ ۲۹.۸۱۷ ۵۱.۴۸۴ ۱

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۸:۴۴:۴۰.۴ ۱.۷ ۳۱.۳۵۷ ۵۶.۳۳۳ ۱۰ كوهبنان، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۸:۱۰:۴۶.۹ ۰.۹ ۳۶.۰۳۶ ۵۹.۱۶۳ ۴ در رود، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۴۷:۲۴.۴ ۱.۵ ۳۴.۰۹۷ ۴۶.۱۸۸ ۱۰ سرمست، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۳۰:۵۷.۳ ۱.۴ ۳۷.۱۴۱ ۵۷.۵۹۲ ۱۰ اسفراین، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۳۰:۳۰.۷ ۱.۱ ۳۵.۵۹۳ ۵۳.۲۰۲ ۵ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۷:۱۰:۵۶.۲ ۱.۷ ۲۹.۴۷۵ ۵۷.۰۷۰ ۱۰ گلزار، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۶:۴۲:۵۷.۱ ۱.۹ ۳۲.۹۵۷ ۵۱.۹۰۵ ۱۰ حبیب آباد، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۱۵ ۱۶:۲۶:۰۴.۷ ۱.۳ ۳۸.۹۱۷ ۴۶.۱۷۶ ۱۰ Meghri، ار

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۱۲:۴۰:۱۲.۱ ۲.۲ ۳۴.۴۱۸ ۶۰.۶۱۹ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۱۲:۰۹:۰۱.۸ ۱.۶ ۳۴.۳۳۵ ۴۸.۳۸۴ ۱۰ نهاوند، همدان ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۵۷:۵۳.۵ ۱.۹ ۳۶.۵۶۴ ۴۹.۸۴۸ ۱۰ جیرنده، گیلان ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۵۵:۲۲.۶ ۱.۷ ۳۶.۲۰۸ ۵۱.۴۴۸ ۱۰ پول، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۵۳:۱۷.۱ ۲.۱ ۳۴.۱۱۶ ۴۷.۱۴۱ ۱۱ هلشی، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۹:۴۷:۵۸.۵ ۱.۷ ۳۳.۴۸۵ ۵۹.۶۲۳ ۱۰ زهان، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۷:۵۵:۲۲.۶ ۲.۲ ۳۰.۷۷۹ ۵۱.۰۳۸ ۸ گراب سفلی، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۰۶:۳۸:۳۹.۱ ۱.۲ ۳۵.۷۷۵ ۴۹.۱۷۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۵۱:۱۱.۵ ۱.۶ ۳۲.۵۵۱ ۵۵.۱۷۶ ۱۲ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۴۹:۳۲.۶ ۱.۸ ۳۲.۵۴۱ ۵۵.۱۲۳ ۱۳ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۳۰:۱۱.۸ ۱.۵ ۳۳.۰۷۵ ۵۳.۸۱۷ ۸ انارك، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۲۷:۲۹.۸ ۲.۲ ۳۳.۸۳۵ ۴۸.۷۴۵ ۹ بروجرد، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۴۳:۵۴.۲ ۱.۱ ۳۲.۴۷۶ ۵۱.۲۶۹ ۱۰ زاینده رود، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۳۸:۴۸.۲ ۱.۵ ۳۲.۵۰۱ ۵۱.۲۸۴ ۱۰ زاینده رود، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۱۶:۳۹.۵ ۱.۳ ۳۲.۳۸۳ ۵۱.۳۹۱ ۱۰ زرین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۲۰:۱۸.۱ ۱.۴ ۳۴.۰۱۰ ۴۸.۲۴۶ ۱۰ الشتر، لرستان ۱۳۹

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۶:۵۱:۵۱.۲ ۱.۷ ۳۷.۲۱۱ ۵۶.۹۹۷ ۸ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۶:۲۵:۵۰.۷ ۱.۹ ۳۴.۰۳۷ ۵۹.۳۴۰ ۱۰ قاین، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۶:۰۱:۴۷.۹ ۱.۱ ۳۶.۲۰۳ ۵۸.۷۱۸ ۱۰ نیشابور، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۵:۲۳:۰۴.۳ ۱.۴ ۳۸.۰۹۳ ۴۷.۹۸۹ ۱۰ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۴:۰۶:۱۳.۴ ۲.۳ ۳۳.۸۷۹ ۴۵.۴۵۵ ۱۰ سومار، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۲۱:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۸.۷۹۳ ۴۸.۸۶۷ ۱۰ Lənkəran، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۰۰:۱۸:۴۲.۹ ۱.۹ ۳۸.۹۱۶ ۴۶.۹۲۶ ۵ كلیبر، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۲۳:۱۶:۲۹.۲ ۲.۳ ۳۳.۶۴۸ ۴۵.۶۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۰:۱۸:۲۸.۶ ۱.۶ ۳۶.۸۱۱ ۵۸.۱۲۸ ۱۰ صفی آباد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۰:۱۲:۳۹.۴ ۲.۹ ۳۹.۲۷۱ ۴۸.۹۹۱ ۸ Hasanabad، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۹:۵۸:۳۵.۶ ۱.۵ ۳۷.۹۶۷ ۴۶.۵۲۵ ۱۰ باسمنج، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۹:۴۴:۱۸.۱ ۱.۴ ۳۶.۹۱۶ ۵۸.۲۵۳ ۱۰ چكنه، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۷:۱۰:۱۲.۵ ۱.۹ ۳۰.۳۲۹ ۵۷.۴۲۵ ۱۰ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۵:۳۲:۴۷.۹ ۳.۲ ۳۰.۶۷۲ ۵۰.۴۷۷ ۱۰ دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۴:۴۴:۰۲.۱ ۲.۱ ۳۰.۵۱۸ ۵۰.۵۲۴ ۱۰ بهبهان، خوزستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۸:۴۰.۶ ۲.۰ ۳۵.۹۱۷ ۵۳.۵۵۹ ۹ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۱۳:۰۸.۳ ۲.۰ ۳۱.۵۰۷ ۵۰.۹۱۱ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۰۴:۵۵.۸ ۱.۹ ۳۲.۴۳۷ ۴۹.۱۷۲ ۱۰ لالی، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۵۳:۵۷.۰ ۲.۱ ۳۴.۵۰۶ ۶۰.۴۰۰ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۸:۴۴.۷ ۱.۴ ۳۶.۹۱۷ ۵۹.۱۰۳ ۱۰ چناران، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۱:۰۴.۹ ۱.۵ ۳۸.۲۶۴ ۴۶.۰۵۹ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۸:۲۳.۵ ۱.۹ ۳۲.۰۴۶ ۵۵.۵۰۹ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۶:۳۹.۱ ۱.۱ ۳۳.۹۱۳ ۴۸.۰۷۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۳۸:۴۰.۶ ۲.۰ ۳۵.۹۱۷ ۵۳.۵۵۹ ۹ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۱۳:۰۸.۳ ۲.۰ ۳۱.۵۰۷ ۵۰.۹۱۱ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۴:۰۴:۵۵.۸ ۱.۹ ۳۲.۴۳۷ ۴۹.۱۷۲ ۱۰ لالی، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۵۳:۵۷.۰ ۲.۱ ۳۴.۵۰۶ ۶۰.۴۰۰ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۸:۴۴.۷ ۱.۴ ۳۶.۹۱۷ ۵۹.۱۰۳ ۱۰ چناران، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۴۱:۰۴.۹ ۱.۵ ۳۸.۲۶۴ ۴۶.۰۵۹ ۶ صوفیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۸:۲۳.۵ ۱.۹ ۳۲.۰۴۶ ۵۵.۵۰۹ ۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۳۶:۳۹.۱ ۱.۱ ۳۳.۹۱۳ ۴۸.۰۷۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۰۶:۱۲.۲ ۱.۸ ۳۲.۰۲۸ ۵۱.۹۹۴ ۷ شهرضا، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۰۵:۰۲.۶ ۲.۳ ۳۲.۰۰۰ ۵۵.۴۹۵ ۱۷ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۴۸:۳۹.۲ ۱.۴ ۳۱.۴۱۲ ۵۴.۹۹۱ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۳:۴۷:۲۶.۷ ۱.۹ ۳۱.۸۷۴ ۵۵.۶۸۵ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۱۷:۰۱.۹ ۲.۲ ۳۰.۳۵۷ ۵۵.۱۷۷ ۱۰ شهر بابك، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۱۳:۵۱.۹ ۱.۷ ۳۲.۵۷۶ ۵۱.۶۱۵ ۸ ابریشم، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۱۲:۲۵.۴ ۱.۵ ۳۲.۰۹۱ ۵۱.۴۱۷ ۱۰ بروجن، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۲:۰۰:۳۰.۴ ۱.۶ ۳۲.۰۹۸ ۵۳.۳۵۵ ۸ عقدا، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۸:

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۹:۳۷:۵۱.۸ ۱.۷ ۳۱.۵۸۰ ۵۰.۸۷۷ ۶ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۷:۵۶:۱۸.۵ ۲.۷ ۲۸.۳۶۰ ۵۲.۵۶۷ ۶ دهرم، فارس ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۷:۴۵:۴۷.۷ ۱.۶ ۳۲.۰۱۶ ۵۱.۹۸۴ ۱۲ شهرضا، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۷:۰۷:۲۲.۴ ۱.۷ ۳۱.۵۳۷ ۵۰.۸۰۷ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۵:۲۰:۰۲.۵ ۳.۴ ۳۱.۲۴۸ ۵۷.۱۱۲ ۸ راور، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۴:۴۵:۳۸.۴ ۱.۳ ۳۱.۴۶۵ ۵۵.۰۱۹ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۳:۴۸:۰۶.۷ ۱.۷ ۳۱.۸۶۰ ۵۵.۷۰۰ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۳:۱۰:۲۴.۳ ۱.۷ ۳۲.۲۳۰ ۵۵.۴۷۵ ۱۰ ساغند، یزد ۱

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۶:۰۹:۰۰.۵ ۱.۸ ۳۴.۱۶۳ ۵۰.۷۷۲ ۹ نراق، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۶:۰۴:۳۹.۵ ۲.۳ ۳۷.۱۴۴ ۵۴.۴۵۴ ۱۰ انبار الوم، گلستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۴:۵۷:۴۷.۹ ۱.۷ ۳۸.۶۶۸ ۴۶.۷۳۷ ۱۴ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۴:۳۹:۴۵.۴ ۲.۱ ۳۶.۷۴۴ ۴۷.۴۵۸ ۱۰ ماه نشان، زنجان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۴:۱۱:۴۹.۹ ۲.۶ ۲۹.۱۰۸ ۵۵.۴۸۵ ۱۰ نجف شهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۵۰:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۱.۸۴۶ ۵۵.۶۶۹ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۲۱:۲۴.۲ ۲.۳ ۳۴.۴۸۱ ۶۰.۴۰۲ ۹ سنگان، خراسان رضوی

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۷:۰۰:۳۸.۴ ۱.۶ ۳۱.۶۰۹ ۵۶.۰۰۳ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۴۶:۰۶.۶ ۳.۶ ۳۷.۸۶۷ ۴۷.۱۰۶ ۸ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۲۰:۱۰.۷ ۲.۰ ۳۸.۵۵۹ ۴۴.۵۵۷ ۱۰ خوی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۱۳:۱۳.۴ ۱.۶ ۳۳.۳۷۲ ۵۹.۱۰۹ ۸ آرین شهر، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۱۲:۴۵.۱ ۲.۱ ۳۲.۳۲۷ ۴۹.۲۸۰ ۱۰ لالی، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۴۵:۵۹.۱ ۱.۲ ۳۴.۵۴۳ ۵۲.۴۴۷ ۹ گرمسار، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۲۶:۱۳.۶ ۱.۶ ۳۶.۰۶۴ ۵۰.۷۴۹ ۱۰ اندیشه، تهران ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۴:۲۱:۱۸.۲ ۲.۰ ۳۱.۶۵۶ ۵۵.۴۲۲ ۵ بافق

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۶:۴۶:۰۱.۴ ۲.۳ ۳۵.۳۹۴ ۵۲.۴۱۹ ۱۰ آرادان، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۵:۰۵:۵۱.۱ ۲.۹ ۲۹.۰۸۴ ۵۸.۳۶۲ ۸ بم، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۴:۱۴:۴۵.۳ ۱.۲ ۳۴.۷۲۶ ۵۲.۰۶۶ ۱۲ گرمسار، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۳:۴۳:۲۷.۴ ۱.۷ ۳۰.۸۱۵ ۵۰.۳۳۳ ۱۰ لنده، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۳:۲۳:۲۲.۱ ۱.۳ ۳۳.۵۸۳ ۴۸.۶۵۲ ۱۰ زاغه، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۵۸:۴۳.۷ ۲.۳ ۳۲.۸۶۷ ۴۷.۵۳۳ ۵ آبدانان، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۵۵:۴۳.۰ ۱.۷ ۳۲.۷۷۵ ۴۷.۵۸۲ ۸ مورموری، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۴۹:۱۵.۷ ۲.۳ ۳۷.۰۱۰ ۵۴.۷۸۶ ۸ فاضل آباد، گلستان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۷:۲۲:۳۹.۸ ۱.۶ ۳۸.۴۶۰ ۴۶.۷۳۵ ۱۳ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۶:۴۲:۴۲.۲ ۱.۳ ۳۷.۴۳۰ ۵۷.۴۴۲ ۱۰ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۶:۳۰:۲۹.۴ ۲.۲ ۳۲.۴۵۱ ۴۸.۷۶۳ ۱۳ سالند، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۵:۲۸:۰۵.۳ ۱.۳ ۳۷.۹۱۸ ۴۶.۱۳۹ ۱۰ اسكو، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۵:۲۸:۰۴.۲ ۲.۲ ۳۵.۴۳۱ ۵۷.۸۸۵ ۱۰ بردسكن، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۴:۵۷:۴۷.۳ ۲.۳ ۳۶.۵۲۳ ۵۱.۳۶۳ ۲۶ مرزن آباد، مازندران ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۴:۵۵:۲۶.۲ ۱.۳ ۳۷.۶۳۹ ۵۷.۳۳۲ ۵ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۰۳:۳۷:۴۴.۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۷:۰۷:۳۶.۷ ۱.۰ ۳۵.۴۸۱ ۵۳.۰۷۴ ۸ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۵۱:۰۰.۷ ۲.۴ ۲۸.۷۵۴ ۵۷.۲۹۱ ۱۰ جیرفت، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۴۶:۱۸.۲ ۲.۸ ۳۷.۲۴۱ ۵۶.۸۶۶ ۸ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۳۲:۰۳.۹ ۳.۶ ۳۷.۲۹۶ ۵۶.۸۹۰ ۱۰ شوقان، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۱۴:۱۴.۵ ۲.۰ ۳۷.۱۱۲ ۵۷.۴۲۸ ۸ اسفراین، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۱۴:۰۶.۴ ۱.۸ ۳۴.۳۳۴ ۵۷.۶۵۷ ۱۰ بجستان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۶:۰۰:۱۱.۴ ۱.۴ ۳۴.۴۶۱ ۴۸.۲۳۹ ۱۳ فرسفج، همدان ۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۳۸:۲۵.۵ ۱.۳ ۳۵.۹۶۵ ۵۳.۲۵۶ ۱۰ شهم

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۰۳:۵۹.۵ ۱.۹ ۳۴.۲۹۲ ۴۶.۸۹۵ ۱ ماهیدشت، كرمانشاه ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۵:۴۳:۵۴.۶ ۱.۹ ۳۴.۳۰۹ ۵۰.۵۹۹ ۸ كهك، قم ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۵:۰۶:۰۴.۱ ۳.۴ ۲۸.۲۲۷ ۵۷.۳۱۳ ۸ فاریاب، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۴:۰۴:۳۶.۳ ۲.۴ ۲۹.۱۸۸ ۵۵.۴۸۷ ۱۰ نجف شهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۳۴:۴۸.۴ ۲.۱ ۳۰.۹۶۲ ۵۶.۴۲۴ ۱۰ یزدانشهر، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۳۰:۴۶.۵ ۱.۷ ۳۵.۸۰۶ ۴۹.۴۱۱ ۱۰ آبگرم، قزوین ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۱۷:۴۶.۲ ۲.۰ ۳۸.۶۹۶ ۴۶.۷۷۳ ۱۰ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۳:۱۰:۲۵.۶ ۲.۰ ۳۲.۰۰۲ ۵۵.۴۹۶ ۱۸ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۶

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۷:۱۳:۲۷.۹ ۲.۲ ۳۰.۶۲۲ ۵۷.۳۶۸ ۱۴ شهداد، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۶:۵۶:۲۹.۷ ۲.۲ ۳۷.۹۷۴ ۵۸.۲۷۰ ۱۲ Aşgabat، ترکمنستان ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۴۷:۴۱.۸ ۲.۱ ۳۴.۷۲۵ ۵۰.۲۳۵ ۸ دستجرد، قم ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۲۷:۰۸.۵ ۱.۴ ۳۲.۷۱۴ ۵۹.۹۵۴ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۰:۱۲:۳۵.۷ ۳.۳ ۲۹.۸۳۰ ۵۰.۵۱۳ ۱۰ امام حسن، بوشهر ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۳:۵۵:۲۷.۱ ۱.۸ ۳۲.۱۹۹ ۵۴.۷۳۲ ۱۰ خرانق، یزد

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۴۲:۳۹.۷ ۱.۷ ۳۵.۳۷۱ ۵۰.۱۳۷ ۸ رازقان، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۲۹:۴۵.۴ ۱.۷ ۳۸.۱۲۲ ۴۷.۶۵۶ ۸ سراب، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۱۸:۲۵.۴ ۱.۴ ۳۵.۷۹۱ ۶۱.۱۲۸ ۱۰ صالح آباد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۸:۰۰:۱۱.۷ ۱.۱ ۳۲.۴۸۶ ۵۹.۴۵۸ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۶:۳۶:۱۸.۹ ۱.۶ ۳۲.۴۴۱ ۵۹.۴۷۹ ۱۰ سربیشه، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۶:۲۴:۰۹.۶ ۱.۹ ۳۴.۲۸۰ ۵۷.۰۹۸ ۱۰ عشق آباد، خراسان جنوبی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۵:۰۲:۵۹.۷ ۱.۱ ۳۵.۴۳۹ ۵۳.۳۰۲ ۱۰ سرخه، سمنان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۰۴:۵۳:۲۴.۸ ۲.۱ ۳۰.۰

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۲۰:۳۸:۰۷.۸ ۱.۵ ۳۶.۲۵۸ ۵۹.۰۱۴ ۵ خرو، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۴۶:۰۹.۴ ۱.۵ ۳۳.۶۹۴ ۵۰.۸۳۸ ۱۰ نیمور، مركزی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۴۲:۴۶.۸ ۲.۴ ۳۲.۰۱۶ ۵۵.۴۷۷ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۴۱:۴۵.۷ ۱.۹ ۳۱.۵۵۴ ۵۰.۷۵۰ ۱۰ لردگان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۲۵:۴۳.۷ ۱.۳ ۳۶.۷۹۳ ۵۸.۱۴۸ ۵ صفی آباد، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۵:۱۲:۴۰.۰ ۱.۸ ۳۵.۲۷۰ ۴۸.۸۹۹ ۱۰ كبودرآهنگ، همدان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۴:۴۱:۴۷.۶ ۴.۱ ۲۹.۶۲۸ ۵۱.۵۱۰ ۷ كازرون، فارس * ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۳:۱۳:۰۴.۹ ۱.۸ ۳۰.۴۹۵ ۵۴.۹۰۷ ۱۰ دهج

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۲۰:۵۴:۰۹.۱ ۲.۷ ۳۸.۰۱۵ ۴۷.۹۷۴ ۱۸ نیر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۲۰:۱۲:۵۴.۸ ۲.۴ ۳۲.۰۹۳ ۴۹.۹۵۴ ۱۰ ایذه، خوزستان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۲۰:۰۴:۵۹.۷ ۱.۲ ۳۷.۰۶۶ ۵۸.۶۸۷ ۱۰ قوچان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۸:۱۸:۳۹.۲ ۱.۴ ۳۲.۹۹۰ ۵۱.۳۷۲ ۱۰ شاهین شهر، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۵۳:۰۳.۸ ۱.۴ ۳۴.۷۵۸ ۵۲.۸۹۲ ۱۰ آرادان، سمنان ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۵۱:۱۰.۸ ۱.۶ ۳۲.۱۸۷ ۵۱.۶۹۲ ۱۰ طالخونچه، اصفهان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۳:۰۶:۳۳.۹ ۱.۰ ۳۴.۵۹۵ ۴۶.۸۹۴ ۱۰ كامیاران، كردستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۱:۳۶:۴۷.۰ ۱.۹ ۳۳.۰۹۲ ۴۶.۶۷۹ ۱۰ پهله، ایلام ۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۰:۳۴:۵۸.۷ ۲.۷ ۳۷.۰۳۵ ۵۰.۲۴۴ ۱۰ رانكوه، گیلان ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۲۳:۴۱:۳۱.۷ ۱.۶ ۳۶.۴۱۴ ۵۳.۵۵۲ ۱۰ كیاسر، مازندران ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۷:۲۹:۴۵.۷ ۱.۹ ۳۴.۷۵۵ ۶۰.۵۸۸ ۸ تایباد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۷:۲۹:۲۶.۹ ۱.۳ ۳۳.۴۱۱ ۴۸.۲۵۲ ۱۰ خرم آباد، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۶:۵۹:۱۸.۸ ۱.۹ ۳۷.۶۶۶ ۴۸.۰۱۷ ۱۸ ترك، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۵ ۱۵:۵۰:۲۷.۲ ۱.۶ ۳۲.۶۶۴ ۵۱.۰۲۷ ۱۵ رضوا

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۱:۴۷:۴۱.۸ ۲.۱ ۳۴.۷۲۵ ۵۰.۲۳۵ ۸ دستجرد، قم ۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۰:۱۲:۳۵.۷ ۳.۳ ۲۹.۸۳۰ ۵۰.۵۱۳ ۱۰ امام حسن، بوشهر ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۳:۵۵:۲۷.۱ ۱.۸ ۳۲.۱۹۹ ۵۴.۷۳۲ ۱۰ خرانق، یزد ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۲:۴۰:۵۴.۸ ۳.۱ ۲۸.۴۹۰ ۵۳.۰۴۲ ۴ قیر، فارس ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۱:۰۰:۳۱.۴ ۱.۸ ۳۶.۶۸۵ ۵۹.۳۰۴ ۱۲ چناران، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۰:۳۰:۱۷.۴ ۲.۱ ۳۸.۲۳۹ ۴۷.۹۲۴ ۱۰ سرعین، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۲۰:۰۲:۲۵.۰ ۱.۹ ۴۰.۰۶۱ ۴۶.۷۳۹ ۱۹ Əsgəran، آذربایجان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۹:۵۰:۰۲.۶ ۱.۹ ۳۷.۵۳۵ ۵۷.۵۸۵ ۸ بجنورد، خراسان شمالی ۱۳۹۵

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۵۰:۰۳.۴ ۱.۹ ۳۱.۸۴۶ ۵۵.۶۶۹ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۳:۲۱:۲۴.۲ ۲.۳ ۳۴.۴۸۱ ۶۰.۴۰۲ ۹ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۲:۳۸:۲۲.۶ ۲.۱ ۳۰.۴۱۵ ۵۴.۸۶۱ ۱۰ دهج، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۲:۲۰:۰۱.۳ ۲.۰ ۳۴.۴۷۹ ۶۰.۴۸۰ ۸ سنگان، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۲:۱۸:۵۰.۰ ۲.۰ ۳۰.۴۰۱ ۵۵.۰۹۵ ۱۰ شهر بابك، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۱:۴۵:۴۸.۱ ۲.۵ ۳۷.۹۸۳ ۴۶.۰۱۰ ۱۲ خسرو آباد، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۱:۴۲:۵۳.۰ ۳.۰ ۳۲.۹۵۰ ۵۴.۹۰۶ ۸ ساغند، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۰:۲۲:۵۶.۷ ۱.۸ ۳۶.۵۵۳ ۵۹.۷۱۲ ۱۲ مشهد، خراس

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۶:۰۳:۵۲.۲ ۳.۰ ۳۳.۵۸۹ ۵۴.۹۳۱ ۱۰ خور، اصفهان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۵:۳۲:۰۸.۱ ۴.۲ ۲۹.۸۷۶ ۶۰.۷۱۱ ۱۳ زاهدان، سیستان و بلوچستان * ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۴:۲۴:۲۳.۳ ۲.۰ ۳۶.۶۲۷ ۴۷.۵۴۹ ۱۰ دندی، زنجان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۲۴:۳۴.۸ ۱.۴ ۳۱.۵۹۳ ۵۴.۷۲۶ ۱۹ مهریز، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۲۱:۲۸.۶ ۱.۵ ۳۴.۰۱۸ ۴۸.۴۷۷ ۱۰ اشترینان، لرستان ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۱۷:۱۱.۹ ۲.۶ ۳۲.۰۶۸ ۵۵.۴۵۷ ۱۰ بافق، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۳:۰۰:۰۷.۹ ۲.۶ ۳۰.۷۸۲ ۵۰.۴۳۵ ۱۰ دهدشت، كهگیلویه وبویر احمد ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۲:۳۹:۰۵.۸ ۱.۷ ۳۲.۲۰۸ ۵۵.۵۶۳ ۲۰ ساغن

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۴:۴۱:۴۷.۶ ۴.۱ ۲۹.۶۲۸ ۵۱.۵۱۰ ۷ كازرون، فارس * ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۳:۱۳:۰۴.۹ ۱.۸ ۳۰.۴۹۵ ۵۴.۹۰۷ ۱۰ دهج، كرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۳:۱۲:۳۷.۰ ۳.۶ ۳۸.۴۶۰ ۴۶.۷۳۰ ۹ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۲:۴۵:۵۸.۲ ۱.۵ ۳۲.۱۵۳ ۵۵.۵۹۷ ۱۰ بهاباد، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۲:۰۱:۴۲.۳ ۱.۹ ۳۰.۰۷۱ ۵۷.۵۶۸ ۱۰ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۱:۰۸:۳۸.۶ ۱.۹ ۳۳.۰۴۰ ۵۶.۱۱۵ ۱۰ رباط پشت بادام، یزد ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۰:۵۵:۵۸.۳ ۲.۲ ۳۰.۸۷۶ ۵۶.۷۸۱ ۱۱ خانوك، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۶ ۱۰:۱۴:۵۴.۷ ۲.۱ ۲۹.۶۱۹ ۵۶.۷۵۵ ۹ نگار، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۳۱ ۰۲:۴۱:۰۳.۱ ۱.۹ ۳۲.۹۹۸ ۴۹.۵۶۴ ۱۰ الیگودرز، لرستان ۱۳۹۵-۰۶-۳۱ ۰۲:۰۱:۳۴.۸ ۱.۹ ۳۸.۴۱۹ ۴۶.۷۸۸ ۱۰ ورزقان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۲:۵۳:۵۳.۴ ۰.۹ ۳۶.۶۰۳ ۵۹.۵۹۸ ۱۰ مشهد، خراسان رضوی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۲:۴۶:۵۴.۲ ۲.۴ ۳۷.۸۸۵ ۴۷.۱۱۲ ۸ شربیان، آذربایجان شرقی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۲:۱۶:۲۸.۰ ۱.۶ ۳۷.۸۰۵ ۵۷.۷۵۲ ۱۰ لوجلی، خراسان شمالی ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۱:۳۳:۱۲.۵ ۱.۶ ۳۷.۴۴۸ ۴۸.۹۰۰ ۱۰ كلر، اردبیل ۱۳۹۵-۰۶-۳۰ ۲۰:۱۷:۰۱.۱ ۲.۷ ۳۴.۰۶۷ ۴۷.۲۷۰ ۱۰ هلشی، كرمانشاه

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۷:۱۳:۴۳.۰ ۳.۳ ۲۷.۹۵۹ ۵۶.۹۰۳ ۷ فاریاب، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۷:۱۰:۰۰.۱ ۲.۲ ۳۱.۴۱۸ ۵۱.۷۰۴ ۱۰ سمیرم، اصفهان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۵:۱۷:۰۴.۴ ۲.۲ ۲۷.۵۷۴ ۵۷.۵۶۲ ۱۱ منوجان، کرمان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۴:۲۶:۴۶.۳ ۲.۱ ۳۸.۰۹۹ ۴۴.۹۲۷ ۱۰ قوشچی، آذربایجان غربی ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۵۹:۰۱.۵ ۱.۸ ۳۵.۱۹۵ ۴۶.۶۲۱ ۶ شوئیشه، كردستان ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۱۳:۲۸:۵۵.۴ ۱.۲ ۳۵.۷۴۲ ۵۳.۰۷۹ ۱۰ شهمیرزاد، سمنان

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت  
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۰۷:۱۱:۴۱.۰ ۲.۲ ۲۹.۰۱۶ ۵۶.۱۳۳ ۱۰ بافت، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۰۴:۲۸:۲۴.۲ ۱.۸ ۳۱.۷۶۳ ۵۱.۰۷۷ ۱۰ گندمان، چهارمحال وبختیاری ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۳:۲۹:۳۹.۲ ۲.۳ ۲۹.۰۲۶ ۵۶.۱۳۰ ۱۰ بافت، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۱:۱۲:۱۱.۵ ۲.۴ ۳۰.۲۰۲ ۵۷.۶۳۹ ۱۰ سیرچ، کرمان ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۲۱:۰۸:۰۴.۱ ۲.۴ ۳۳.۰۵۳ ۴۷.۲۸۳ ۲۰ دره شهر، ایلام

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت 
افزایش ۱۴ تومانی سود هر سهم "وبانک" درصورت فروش دارایی بانک ملی  
افزایش ۱۴ تومانی سود هر سهم "وبانک" درصورت فروش دارایی بانک ملی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با اعلام مزایده دارایی ارزشمند و ۴۵۰ میلیارد تومانی بانک ملی ایران از افزایش ۱۴ تومانی سود هر سهم به طور مستقیم و در صورت فروش بلوک ۵۱.۷ درصدی خبر داد.
 

افزایش ۱۴ تومانی سود هر سهم "وبانک" درصورت فروش دارایی بانک ملی